Badanie ogólne nasienia

180,00 

W zakres badania ogólnego nasienia wchodzi m.in. ocena:

 • liczebności plemników (koncentracja)
 • ruchliwości
 • żywotności
 • morfologii plemników
 • koncentracji komórek okrągłych
 • aglutynacji

Zarezerwuj termin badania online

Obowiązkowa rezerwacja terminu badania.
Zadzwoń pod nr 606 548 883 i umów się na badanie. Materiał dostarczany przez pacjenta do laboratorium.

Opis

W jakim celu wykonuje się badanie nasienia?

Badanie nasienia polega m.in. na mikroskopowej ocenie próbki nasienia pod kątem ilości, ruchliwości i kształtu plemników. Jego celem jest weryfikacja płodności u danego mężczyzny za pomocą nowoczesnych metod laboratoryjnych. Badanie jakości nasienia bywa niezbędne w przypadku par, które od dłuższego czasu bezowocnie starają się o dziecko. Silnym wskazaniem do jego przeprowadzenia jest podejrzenie, że przyczyną niemożności zajścia w ciążę u kobiety mogą być problemy zdrowotne jej partnera.

Analiza nasienia do celów badania płodności u mężczyzn, oferowanego w Warszawie, ma kluczowe znaczenie zarówno w praktyce klinicznej, jak i w badaniach epidemiologicznych. Ocena funkcjonalności męskich narządów rozrodczych i obecności jakichkolwiek nieprawidłowości w drogach rodnych, umożliwia odpowiednie leczenie mężczyzny i poprawę jego płodności.

Badanie nasienia umożliwia ponadto monitorowanie reakcji pacjenta na leczenie i weryfikację postępów.

Wskazania do wykonania badania płodności u mężczyzn

Diagnostykę przyczyn niepłodności pary rozpoczyna się po 12 miesiącach bezskutecznych starań o uzyskanie ciąży. Wykonaj badania spermy, jeśli:

 • występują dodatkowe zaburzenia, które mogą zaburzyć płodność kobiety lub mężczyzny
 • wiek kobiety >30 lat, mężczyzny >35 lat

Ponadto badanie nasienia zaleca się w przypadku:

 • bólu jąder
 • kłopotów z prostatą
 • obniżonego libido
 • zaburzeń erekcji

Badania na płodność u mężczyzn, które wykonujemy na terenie Warszawy, są ważnym elementem skutecznej diagnostyki. Obecnie obserwujemy cywilizacyjny wzrost problemów z funkcjonowaniem męskich narządów płciowych. Badanie plemników pod mikroskopem umożliwia wdrożenie odpowiedniego leczenia mającego na celu poprawę płodności. Przewlekły stres, przemęczenie i nieprawidłowa dieta to częste czynniki wywierające negatywny wpływ na możliwości zapłodnienia jajeczka przez plemniki. Badania spermy pozwalają na identyfikację problemu i zmianę szkodliwych nawyków w codziennym życiu.

W zakres badania ogólnego nasienia wchodzi m.in. ocena:

 • liczebności plemników (koncentracja)
 • ruchliwości
 • żywotności
 • morfologii plemników
 • koncentracji komórek okrągłych
 • aglutynacji

Warto do badania ogólnego nasienia dodać test PCR na obecność Chlamydia trachomatis. Badanie ogólne nasienia w pakiecie z Chlamydią to koszt 300zł.

Możliwość rozszerzenia badania nasienia:

Dzięki temu oferowane badania płodności mężczyzn cechują się jeszcze większą precyzją.  Nieleczona infekcja wywiera negatywny wpływ na funkcjonowanie męskich narządów płciowych, przyczyniając się do czasowej niepłodności.

Przygotowanie pacjenta do badania nasienia

Interpretacja wyniku badania nasienia.

Najczęstsze pytania pacjentów:

Jak mam oddać nasienie do badania?

Dopuszczalne są 2 sposoby. Pierwszy to pozyskanie nasienia w domu. W tym przypadku, pacjent powinien użyć jałowego pojemnika, a następnie, zabezpieczając materiał przed zimnem, dostarczyć go do laboratorium w ciągu godziny. Ważne jest, aby zebrać cały ejakulat – w przypadku jego częściowej utraty, należy poinformować o tym laboratorium.

Drugi sposób to oddanie nasienia bezpośrednio w laboratorium, korzystając z łazienki znajdującej się w laboratorium.

Czy przed badaniem należy stosować specjalną dietę?

Nie ma takiej potrzeby.

Jak szybko otrzymam wyniki?

Wynik pacjent otrzyma drogą mailową tego samego dnia. Wynik będzie zabezpieczony hasłem (uwaga: może trafić do folderu Spam).

Czy mogę zapłacić za badanie kartą?

W laboratorium możesz zapłacić kartą, blikiem lub gotówką.

Ile czasu spędzę w laboratorium?

5- 10 minut

Czy potrzebuję zlecenia na badanie nasienia?

Nie. Badanie można wykonać bez zlecenia.

Czy nieprawidłowe wyniki badań nasienia oznaczają niepłodność?

Nie. Wyniki badania nasienia należy interpretować całościowo, biorąc pod uwagę wszystkie jego parametry. Dzięki temu uzyskiwane są informacje niezbędne do indywidualnej oceny zdrowia pacjenta w zakresie płodności. Jeden obniżony parametr może być rekompensowany innym, bardzo dobrym lub w normie. Parametry nasienia zależą w dużej mierze od trybu życia pacjenta, jego nawyków. Z wynikiem badania zgłoś się do lekarza, który przeprowadzi dokładny wywiad kliniczny, prawdopodobnie zleci dodatkowe badania i dopiero na podstawie analizy wszystkich danych może ocenić płodność pacjenta.

Po jakim czasie mam wykonać kontrolne badanie nasienia?

Wyniki badania nasienia są kluczowe dla oceny płodności mężczyzny i mogą być zachwiane  przez różne czynniki. Nieprawidłowy wynik może wynikać z wielu przyczyn, takich jak nieodpowiednie przygotowanie do badania, problemy z transportem próbki, czy stan zdrowia pacjenta. W przypadku, gdy pierwsze badanie nasienia wykazało nieprawidłowości spowodowane czynnikami zewnętrznymi, takimi jak częściowa utrata materiału czy przechłodzenie próbki, zaleca się przeprowadzenie badania kontrolnego jak najszybciej.

 Jeżeli jednak nieprawidłowy wynik może być związany z niedawną chorobą, terapią sterydową lub hormonalną, lub zabiegiem chirurgicznym, wskazane jest odczekanie około trzech miesięcy przed wykonaniem kolejnego badania. To pozwala na regenerację i stabilizację parametrów nasienia, które mogły zostać tymczasowo zaburzone przez te wydarzenia. Pamiętaj, że interpretacja wyników powinna być przeprowadzona przez specjalistę, który weźmie pod uwagę wszystkie istotne czynniki i doradzi najlepsze dalsze kroki w diagnostyce i leczeniu.

Badania jakości nasienia w Warszawie w oparciu o wytyczne WHO

Badanie plemników wykonywane jest zgodnie z aktualnymi wytycznymi i w oparciu o wartości referencyjne opracowane przez WHO w 2021 r.

Zapraszamy do wykonania w naszym laboratorium badania jakości nasienia mieszkańców Warszawy Bemowa, Mokotowa, Pragi Południe i innych dzielnic, jak również wszystkie zainteresowane osoby spoza stolicy. W Laboratorium Helisa przeprowadzamy również testy infekcji bakteryjnych oraz wirusowych nasienia, które służą diagnostyce zakażeń męskiego układu rozrodczego.

Badanie potencjalnej bezpłodności u mężczyzn w Warszawie przeprowadzamy z zastosowaniem nowoczesnych metod gwarantujących precyzję i rzetelność wyników. Zapraszamy do skorzystania z wysokiej jakości usług diagnostycznych.

Sprawdź również możliwość zbadania nasienia po zabiegu wazektomii.

 

———————————————————————–

Semen analysis –  Material delivered by the patient to the laboratory.

Obligatory booking of the examination date. Call 606 548 883 and make an appointment.

 The general semen analysis includes the assessment of:

 • sperm count (concentration)
 • mobility
 • vitality
 • sperm morphology
 • concentration of round cells
 • agglutination.

Semen analysis in Warsaw – diagnostics of men

Semen analysis is a simple and safe way to assess a man’s fertility. It involves collecting a semen sample and analyzing it under a microscope for the number, motility and shape of the sperm. This test can help detect possible fertility or prostate health issues. If you are planning to have children or have any worrying symptoms such as testicular pain, decreased libido or erectile dysfunction, we recommend that you perform a semen analysis.

The interpretation of the results is used for the initial assessment of a man’s fertility and for directing further diagnostics of the causes of its disorders. We invite you to perform a male fertility test at the Helisa Laboratory in Warsaw.

Indications for male fertility testing

Diagnosis of the causes of infertility of a couple begins after 12 months of unsuccessful attempts to get pregnant. Get a sperm test if:

 • there are additional conditions that may impair female or male fertility
 • women’s age >30 years, men’s >35 years.  

The general semen analysis includes the assessment of:

 •  sperm count (concentration)
 •  mobility
 •  vitality
 •  sperm morphology
 •  concentration of round cells
 •  agglutination.

Semen quality tests in Warsaw based on WHO guidelines

Sperm analysis is performed in accordance with current guidelines and based on reference values ​​developed by WHO in 2010. We invite the residents of Warsaw, Bemowo, Mokotów, Praga Południe and other districts, as well as all interested people from outside the capital, to test the quality of semen in our laboratory.

In the Helisa Laboratory, we also conduct semen analysis after vasectomy and tests of bacterial and viral infections of semen, which are used to diagnose infections of the male reproductive system.

You should prepare properly for the semen analysis performed by Helisa in Warsaw.

 PATIENT PREPARATION FOR SEMEN TEST

Also check the possibility of a semen analysis after a vasectomy. 

Interpretation of semen analysis results

Patients’ most frequently asked questions:


How do I donate semen for testing?

There are 2 ways possible. The first is to obtain sperm at home. In this case, the patient should use a sterile container and then, protecting the material from the cold, deliver it to the laboratory within an hour. It is important to collect all the ejaculate – in case of partial loss, the laboratory should be informed.

The second method is to donate semen directly to the laboratory, using the bathroom located in the laboratory.

Should I follow a special diet before the test?

There is no need.

How quickly will I receive my results?

The patient will receive the result by e-mail on the same day. The result will be password protected (note: it may end up in the Spam folder).

Can I pay for the examination by card?

In the laboratory you can pay by card, Blik or cash.

How much time will I spend in the laboratory?

5-10 minutes

Do I need to have a referral for a semen test?

NO. The test can be performed without a referral.

Do abnormal semen test results mean infertility?

NO. The results of semen analysis should be interpreted holistically, taking into account all its parameters. This provides information necessary for an individual assessment of the patient’s health in the field of fertility. One reduced parameter may be compensated by another, very good or normal parameter. Semen parameters depend largely on the patient’s lifestyle and habits. With the test results, contact your doctor who will conduct a thorough clinical interview, will probably order additional tests and only after analyzing all the data can he assess the patient’s fertility.

How soon should I perform a semen check-up?

Semen analysis results are key to assessing a man’s fertility and may be influenced by various factors. An incorrect result may result from many reasons, such as inadequate preparation for the test, problems with sample transport, or the patient’s health condition. If the first semen test shows abnormalities caused by external factors, such as partial loss of material or overcooling of the sample, it is recommended to carry out a follow-up test as soon as possible.

However, if an abnormal result may be related to recent illness, steroid or hormone therapy, or surgery, it is advisable to wait approximately three months before undergoing another test. This allows for the regeneration and stabilization of semen parameters that may have been temporarily disturbed by these events. Remember that the interpretation of the results should be carried out by a specialist who will take into account all relevant factors and advise on the best further steps in diagnosis and treatment.

Może spodoba się również…