Borrelia burgdorferii – test RT-PCR

170,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji: 2 – 5 dni roboczych

Materiał badany: krew

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie w kierunku Borrelia obejmuje wykrywanie szeregu gatunków patogennych dla człowieka, m.in. B. burgorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. spielmani, B. japonica, B. turdi, B. takunii, B. carolinensis, B. americana, B. sinica, B. recurrentis, B. hermsii.

Dlaczego warto zbadać się po ukąszeniu przez kleszcza:

Po ukąszeniu przez kleszcza krętki Borelii mogą znajdować się we krwi przez krótki czas, wg naukowców max do 2 tygodni, później wędrują do innych tkanek. Przeciwciała przeciw krętkowi pojawiają się najwcześniej po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu i mogą być niewykrywalne.

Kleszcze przenoszą wiele różnych patogenów (bakterii, wirusów, pierwotniaków). Po ukąszeniu przez kleszcza patogeny te przedostają się do organizmu powodując groźne choroby zwierząt i ludzi. Według różnych szacunków nosicielami chorobotwórczych patogenów może być nawet 30% kleszczy żyjących w Polsce.

Do najczęściej występujących w Polce chorób odkleszczowych należą borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza oraz erlichiozy/anaplasmozy.

Badania infekcji odkleszczowych wykonujemy  techniką Real Time PCR polegającą na wykrywaniu sekwencji DNA charakterystycznych dla określonych patogenów. Technika Real Time PCR jest bardzo czuła i specyficzna, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką wiarygodność wyniku.

Objawy zakażenia Borelią

 • Nie wszystkie zarażone osoby odczują objawy.
 • Objawy zwykle pojawiają się 3-30 dni po ukąszeniu kleszcza.
 • 70-80% zarażonych osób doświadczy rumienia wokół miejsca infekcji.
 • W miarę rozprzestrzeniania się infekcji rumień może rozprzestrzeniać się na różne obszary ciała.
 • Objawy grypopodobne występują powszechnie i obejmują:
  • Ból głowy, zmęczenie i dreszcze
  • Gorączka, bóle mięśni i stawów
 • Mogą wystąpić zmiany w widzeniu, mrowienie i drętwienie.
 • Zakażenia boreliozą wywołane przez Borrelia mayonii mogą również u niektórych osób wywoływać nudności i wymioty.

Instrukcja usuwania kleszcza ze skóry

———————————————————————–

Tested material: blood

The Borrelia test includes the detection of a number of species pathogenic to humans, including B. burgorferi sensu stricto, B. afzelii, B. garinii, B. spielmani, B. japonica, B. turdi, B. takunii, B. carolinensis, B. americana, B. sinica, B. recurrentis, B. hermsii.

Why it is worth to make a test:

After a tick bite, Borrelia spirochetes can be in the blood for a short time, according to scientists, up to 2 weeks, then they migrate to other tissues. Anti-spirochete antibodies appear at the earliest 3 weeks after the first contact and may be undetectable.

Ticks transmit many different pathogens (bacteria, viruses, protozoa). After being bitten by a tick, these pathogens enter the body causing serious diseases of animals and humans. According to various estimates, up to 30% of ticks living in Poland may be carriers of pathogens.

The most common tick-borne diseases in Poland include Lyme disease, tick-borne encephalitis, babesiosis and ehrlichiosis/anaplasmosis.

We perform tick-borne infections tests using the Real Time PCR technique, based on detection of DNA sequences characteristic of specific pathogens. The Real Time PCR technique is very sensitive and specific, thanks to which we obtain a very high reliability of the result.

Symptoms of Borrelia infection

 • Not all infected people will experience symptoms.
 • Symptoms usually appear 3-30 days after the tick bite.
 • 70-80% of infected people will experience erythema around the site of infection.
 • As the infection spreads, the erythema may spread to different areas of the body.
 •  Flu-like symptoms are common and include:
  • Headache, fatigue and chills
  • Fever, muscle and joint pain
 • Changes in vision, tingling and numbness may occur
 • Lyme infections caused by Borrelia mayonii can also cause nausea and vomiting in some people.

Instruction for removing a tick from the skin

 

Może spodoba się również…