Giardia lamblia – test PCR

120,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5-7 dni robocze

Materiał badany: kał

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie obecności DNA lamblii w kale.

Lamblioza jest wywoływana przez pierwotniaka Giardia lamblia. Pasożyt ten jest przenoszony drogą fekalno-oralną, często poprzez spożycie skażonej wody i żywności lub przenoszenie z osoby na osobę.

Osobami najbardziej narażonymi na infekcję lamblią są:

 • dzieci
 • pracownicy opieki nad dziećmi,
 • podróżni na obszarach endemicznych,
 • osoby spożywające zanieczyszczoną, nieprzegotowaną wodę,
 • osoby z niedoborem odporności, mukowiscydozą

Około 50 do 75% zakażonych lamblią dzieci jest bezobjawowych. Pozostałe dzieci wykazują ostrą lub przewlekłą biegunkę.

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet pełny)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania

———————————————————————–

Examination of the presence of giardia antigen in the stool.

Giardiasis is caused by the protozoan Giardia lamblia. This parasite is transmitted by the fecal-oral route, often through ingestion of contaminated water and food or person-to-person transmission.

People most at risk of giardia infection are:

 • kids,
 • childcare workers,
 • travelers in endemic areas,
 • people who consume polluted, unboiled water,
 • people with immunodeficiency, cystic fibrosis

About 50 to 75% of giardia-infected children are asymptomatic. The remaining children show acute or chronic diarrhea.

Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…