Giardia lamblia – test PCR

120,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5-7 dni robocze

Materiał badany: kał

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie obecności DNA lamblii w kale.

Lamblioza jest wywoływana przez pierwotniaka Giardia lamblia. Pasożyt ten jest przenoszony drogą fekalno-oralną, często poprzez spożycie skażonej wody i żywności lub przenoszenie z osoby na osobę.

Osobami najbardziej narażonymi na infekcję lamblią są:

 • dzieci
 • pracownicy opieki nad dziećmi,
 • podróżni na obszarach endemicznych,
 • osoby spożywające zanieczyszczoną, nieprzegotowaną wodę,
 • osoby z niedoborem odporności, mukowiscydozą

Około 50 do 75% zakażonych lamblią dzieci jest bezobjawowych. Pozostałe dzieci wykazują ostrą lub przewlekłą biegunkę.

Objawy lambliozy

Aby zdiagnozować lambliozę, należy wykonać badania kału lub treści jelitowej. Lamblioza objawia się różnymi dolegliwościami, takimi jak:

 • nudności i  wymioty,
 • bóle w górnej części brzucha,
 • wzdęcia,
 • biegunka z dużą ilością śluzu i tłuszczu, bez krwi,
 • biegunka może się przeplatać z zaparciami,
 • może też powodować bóle głowy,
 • gorączkę,
 • utratę wagi,
 • osłabienie organizmu,
 • spadek białek i albumin we krwi.

Leczenie lambliozy

Leczenie lambliozy jest skomplikowane, ponieważ pasożyt Giardia lamblia szybko się rozmnaża i łatwo się nim zarazić. Dlatego ważne jest, aby sprawdzać obecność lamblii u wszystkich członków rodziny zakażonej osoby oraz u osób pracujących w branży spożywczej.

Cykl życiowy lamblii znajdziesz tutaj.

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet pełny)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Examination of the presence of giardia antigen in the stool.

Giardiasis is caused by the protozoan Giardia lamblia. This parasite is transmitted by the fecal-oral route, often through ingestion of contaminated water and food or person-to-person transmission.

People most at risk of giardia infection are:

 • kids,
 • childcare workers,
 • travelers in endemic areas,
 • people who consume polluted, unboiled water,
 • people with immunodeficiency, cystic fibrosis

Symptoms of giardiasis

To diagnose giardiasis, stool or intestinal content tests should be performed. Giardiasis manifests itself with various ailments, such as:

 • nausea and vomiting,
 • pain in the upper abdomen,
 • flatulence,
 • diarrhea with a lot of mucus and fat, without blood,
 • diarrhea may alternate with constipation,
 • may also cause headaches,
 • fever,
 • weight loss,
 • body weakness,
 • decrease in proteins and albumins in the blood.

Treatment of giardiasis

Treating giardiasis is complicated because the Giardia lamblia parasite multiplies quickly and is easily infected. Therefore, it is important to check for the presence of giardia in all family members of an infected person and in people working in the food industry.

About 50 to 75% of giardia-infected children are asymptomatic. The remaining children show acute or chronic diarrhea.

Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…