Test HPV 28 z jamy ustnej

280,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z jamy ustnej

Badane typy wysokiego ryzyka (high risk):16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82

Badane typy niskiego ryzyka (low risk): 11, 40, 42, 43, 44, 54, 6, 61, 70

Opis

Wykonanie testu PCR w kierunku wirusa HPV z jamy ustnej jest istotne, ponieważ wirus brodawczaka ludzkiego (HPV) jest powszechnie znany jako przyczyna różnych stanów przedrakowych i nowotworów, takich jak rak szyjki macicy.

Jednakże, HPV może również infekować jamę ustną, co może prowadzić do rozwoju raka jamy ustnej.

Test PCR jest wysoce czułą metodą, która pozwala na wykrycie obecności materiału genetycznego wirusa, nawet jeśli infekcja przebiega bezobjawowo.

Kto powinien wykonać test HPV z jamy ustnej?

W przypadku jamy ustnej, zmiany wywołane przez HPV często lokalizują się na języku, podniebieniu miękkim, migdałkach lub błonie śluzowej warg, co może być trudne do zauważenia bez specjalistycznego badania. Dlatego też, test PCR może być zalecany osobom, u których występują objawy sugerujące infekcję HPV w jamie ustnej lub tym, którzy mają zwiększone ryzyko zakażenia, na przykład z powodu aktywności seksualnej lub osoby, u których partnerów seksualnych stwierdzono infekcję HPV.

Wykrycie wirusa za pomocą testu PCR umożliwia podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych lub terapeutycznych, co może znacząco zmniejszyć ryzyko rozwoju poważniejszych komplikacji zdrowotnych.

Przygotowanie do badania: Na godzinę przed badaniem pacjent powinien wstrzymać się od spożywanie pokarmów , nie palic papierosów ani nie stosować płynów odkażających.

———————————————————————–

Examined material:  oral swab

Performing an oral HPV PCR test is important because human papillomavirus (HPV) is widely known to cause various precancerous conditions and cancers such as cervical cancer.

However, HPV can also infect the mouth, which can lead to the development of oral cancer.

The PCR test is a highly sensitive method that allows detecting the presence of the virus’s genetic material, even if the infection is asymptomatic.

Who should perform an oral HPV test?

In the case of the oral cavity, lesions caused by HPV are often located on the tongue, soft palate, tonsils or lip mucosa, which may be difficult to notice without a specialized examination. Therefore, a PCR test may be recommended for people who have symptoms suggestive of oral HPV infection or those who are at increased risk of infection, for example due to sexual activity or people whose sexual partners have been diagnosed with HPV infection.

Detection of the virus using a PCR test enables appropriate preventive or therapeutic measures to be taken, which may significantly reduce the risk of developing more serious health complications.

Preparation for the examination: An hour before the examination, the patient should refrain from eating, smoking or using disinfectant liquids.