Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Kalprotektyna – marker stanu zapalnego jelit

Kalprotektyna – marker stanu zapalnego jelit

170,00 

materiał: kał
termin wydania wyniku: 7-10 dni roboczych

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Marker stanu zapalnego jelita, czyli proste badanie kału na zapalenie jelit. Wykorzystywane jest we wstępnej diagnostyce nieswoistych zapaleń jelit, jak również u osób, które już chorują na wrzodziejące zapalenie jelit grubego czy chorobę Leśniowskiego-Crohna. Wartość kalprotektyny rośnie wraz z natężeniem stanów zapalnych.

W jakim celu wykonuje się badanie poziomu kalprotektyny?

Test jest nieinwazyjny, wykonywany z próbki kału.

Pomocny w wykrywaniu i mierzeniu poziomu stanu zapalnego w jelitach. Informacje, które dostarcza, mogą wyeliminować potrzebę bardziej inwazyjnych testów, takich jak kolonoskopia lub sigmoidoskopia.

Badanie kalprotektyny w kale nie służy do ostatecznej diagnozy stanu. Pozwala natomiast określić, czy potrzebne są dodatkowe kroki diagnostyczne.

Co to jest kalprotektyna?

Kalprotektyna jest białkiem wytwarzanym przez białe krwinki w odpowiedzi na stan zapalny. Kiedy występuje stan zapalny w jelitach, białe krwinki zwane neutrofilami przemieszczają się do tego obszaru ciała i uwalniają kalprotektynę w celu zwalczania choroby lub infekcji.

Zapalenie w przewodzie pokarmowym może wskazywać na IBD. IBD jest terminem zbiorczym dla chorób przewlekłych, które powodują długotrwałe zapalenie w przewodzie pokarmowym. Przykłady IBD obejmują:

 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Choroba Leśniowskiego-Crohna

Test kalprotektyny w formie badanie kału na zapalenie jelit stanowi podstawę do rozpoczęcia diagnozowania IBD. Może być również stosowany do monitorowania nasilenia zaostrzeń IBD po rozpoznaniu. Ten test pomaga odróżnić IBD od IBS. IBS jest niezapalnym stanem jelit, często z podobnymi objawami.

Ten test pomaga odróżnić IBD od IBS. IBS jest niezapalnym stanem jelit, często z podobnymi objawami.

Wysoki poziom kalprotektyny w kale może również wskazywać na:

 • infekcję bakteryjną
 • infekcję pasożytniczą
 • raka jelita grubego

Kto powinien wykonać test poziomu kalprotektyny?

Kiedy warto wykonać badanie kału na zapalenie jelit? Objawy IBD różnią się w zależności od lokalizacji i nasilenia stanu zapalnego w przewodzie pokarmowym. Ponieważ stany IBD mogą z czasem nasilać się i ustępować, objawy mogą być przewlekłe (długotrwałe) lub ostre (krótkotrwałe).

Wiele objawów IBD może być również spowodowanych przez IBS, niektóre nowotwory lub infekcję.

Niektóre lub wszystkie z tych objawów mogą sygnalizować potrzebę testu poziomu  kalprotektyny:

 • wodnista lub krwawa biegunka
 • Skurcze i bóle brzucha
 • niewyjaśniona utrata masy ciała
 • krwawienie z odbytu
 • Wzdęcia

Jak przeprowadza się test poziomu kalprotektyny?

Aby wykonać test, musisz dostarczyć próbkę kału.

Lekarz może zalecić wyeliminowanie niektórych substancji na kilka dni lub tygodni przed badaniem. Należą do nich:

 • produkty nikotynowe
 • napoje alkoholowe
 • leki przeciwbólowe, takie jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ).

Jak interpretować wyniki poziomu kalprotektyny?

Wysoki poziom kalprotektyny w kale może sygnalizować IBD, raka jelita grubego lub zakażenie. Umiarkowane lub niskie poziomy oznaczają, że w jelitach występuje niewielki stan zapalny. Może to wskazywać, że objawy są spowodowane infekcją wirusową lub IBS.

Normalny (niski, bez stanu zapalnego) :49 μg/g lub mniej

Umiarkowany (podwyższony na granicy): 50–120 μg/g

Wysoki: 121 μg/g lub więcej

Normalne (niskie, bez stanu zapalnego) wyniki.  Jeśli poziom jest niski, lekarz może zalecić środki samoopieki, takie jak zmiany w diecie, relaksacja i ćwiczenia w celu złagodzenia objawów. Można również podawać leki przeciwbiegunkowe i przeciwskurczowe.

Umiarkowane (podwyższone na granicy) wyniki.  Jeśli twoje poziomy są na granicy podwyższonej wartości, lekarz może zalecić ponowne testowanie w ciągu kilku tygodni, wraz z lekami łagodzącymi objawy. Jeśli podejrzewa się infekcję bakteryjną, można podać antybiotyki.

Wysokie wyniki.  Jeśli twoje poziomy są wysokie, zostaną wykonane dodatkowe testy diagnostyczne, takie jak kolonoskopia. Pomoże to dostarczyć informacji diagnostycznych i określić kolejne kroki w Twojej opiece.

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. Badanie kału na zapalenie jelit jest proste i nie wymaga szczególnego przygotowania.  

———————————————————————–

Marker of inflammation of the intestine. It is used in the initial diagnosis of inflammatory bowel disease, as well as in people who already suffer from ulcerative colitis or Crohn’s disease. The value of calprotectin increases with the intensity of inflammation.

What is the calprotectin stool test?

The calprotectin stool test is noninvasive. It helps determine if you have an inflammatory or noninflammatory bowel condition.

This test is helpful for detecting and measuring inflammation levels in the intestines. The information it provides may eliminate the need for more invasive tests, like a colonoscopy or sigmoidoscopy.

The calprotectin stool test isn’t used to make a definitive diagnosis of any condition. It’s beneficial for determining whether additional diagnostic steps are needed.

What is calprotectin?

Calprotectin is a protein manufactured by white blood cells in response to inflammation. When there’s inflammation in the intestines, white blood cells called neutrophils travel to that area of the body and release calprotectin in an effort to fight off disease or infection.

Inflammation in the gastrointestinal tract can be an indication of IBD. IBD is an umbrella term for chronic conditions that cause prolonged inflammation in the digestive tract. Examples of IBD include:

 • ulcerative colitis
 • Crohn’s disease

How do doctors use the calprotectin stool test?

The calprotectin stool test can help your doctor diagnose IBD. It can also be used to monitor the severity of IBD flareups after diagnosis.

This test helps distinguish between IBD and IBS. IBS is a noninflammatory bowel condition often with similar symptoms.

High levels of calprotectin in stool may also indicate other conditions like:

 • bacterial infection
 • parasitic infection
 • colorectal cancer

Who should get a calprotectin stool test?

IBD symptoms vary, based on the location and severity of inflammation in the GI tract. Since IBD conditions can flare up and recede over time, your symptoms may be chronic (long lasting) or acute (short term).

Many symptoms of IBD can also be caused by IBS, certain cancers, or infection.

Some or all of these symptoms may signal the need for a calprotectin stool test:

 • watery diarrhea
 • bloody diarrhea
 • cramping
 • stomach pain
 • unexplained weight loss
 • rectal bleeding
 • bloating

How is the calprotectin stool test conducted?

To take this test, you’ll need to provide a stool sample. The consistency of stool won’t affect the diagnostic ability of the test.

Your doctor may instruct you to eliminate certain substances for days or weeks before the test. These include:

 • nicotine products
 • alcoholic beverages
 • pain medications like nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)

What do calprotectin stool test results mean?

High levels of calprotectin in stool may signal IBD, colorectal cancer, or infection. Moderate or low levels mean there’s little to no inflammation present in the intestines. This may indicate that your symptoms are caused by a viral infection or IBS.

Normal (low, no inflammation): 49 μg/g or less

Moderate (borderline elevated): 50–120 μg/g

High:121 μg/g or greater

Normal (low, no inflammation) results. If your levels are low, your doctor may recommend self-care measures, like dietary changes, relaxation, and exercise for symptom relief. Antidiarrheal and antispasmodic medications may also be given.

Moderate (borderline elevated) results. If your levels are borderline elevated, your doctor may recommend retesting in several weeks, along with medication to alleviate symptoms. If bacterial infection is suspected, antibiotics may be given.

High results. If your levels are high, additional diagnostic tests, like a colonoscopy, will be done. This will help provide diagnostic information and determine the next steps for your care.

Może spodoba się również…