Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Nietolerancja laktozy – badanie genetyczne

Nietolerancja laktozy – badanie genetyczne

270,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 10-14 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z jamy ustnej

Opis

Badanie polega na analizie próbki wymazu z jamy ustnej na obecność wariantów C/T(-13910) oraz G/A (-22018).

Czym jest nietolerancja laktozy?

Nietolerancja laktozy to niewłaściwa reakcja organizmu, która pojawia się po spożyciu produktów zawierających laktozę. Wynika z trudności w trawieniu laktozy, cukru znajdującego się w mleku i kilku innych produktach mlecznych. Laktoza jest rozkładana przez enzym zwany laktazą, który jest wytwarzany przez komórki znajdujące się w wyściółce jelita cienkiego.

Laktaza zamienia laktozę w cukry proste – glukozę i galaktozę – które są wchłaniane do krwioobiegu w jelicie cienkim. U osób z niedoborem enzymu laktazy- laktoza z pokarmem przenosi się dalej, do okrężnicy. W okrężnicy bakterie jelitowe oddziałują z niestrawioną laktozą, powodując objawy nietolerancji laktozy.

Objawy nietolerancji laktozy

Typowe objawy obejmują:

 • Biegunkę
 • Nudności, a czasami wymioty
 • Skurcze żołądka
 • Wzdęcia
 • Uczucie przelewania i odbijania
 • Nadmierna produkcja gazów

Pierwotna nietolerancja laktozy

Pierwotna nietolerancja laktozy jest zależna od uwarunkowań genetycznych oraz pochodzenia etnicznego, charakteryzuje się postępującym wraz z wiekiem zmniejszaniem aktywności enzymu laktazy (nietrwałość laktazy). Spożycie produktów mlecznych przez osoby z nietolerancją laktozy prowadzi do bóli brzucha, wzdęć, nudności i biegunki. Objawy pojawiają się od 30 minut do 2 godzin od spożycia produktów zawierających laktozę.

Największą trudność sprawia trawienie świeżego mleka, natomiast niektóre produkty mleczne, takie jak ser lub jogurt mogą być trawione bez odczuwania dyskomfortu. Wynika to stad, że te produkty spożywcze są wytwarzane przy użyciu procesów fermentacji, które rozkładają większość laktozy w mleku.

Wtórna nietolerancja laktozy

Ta forma nietolerancji laktozy występuje, gdy jelito cienkie zmniejsza produkcję laktazy po chorobie, urazie lub operacji z udziałem jelita cienkiego. Choroby związane z wtórną nietolerancją laktozy obejmują infekcję jelitową, celiakię, przerost bakterii i chorobę Leśniowskiego-Crohna.

Leczenie choroby podstawowej może przywrócić poziom laktazy i poprawić oznaki i objawy, choć może to zająć trochę czasu.

Czynniki ryzyka

Czynniki, które mogą sprawić, że Ty lub Twoje dziecko będzie bardziej podatne na nietolerancję laktozy obejmują:

 • Rosnący wiek. Nietolerancja laktozy zwykle pojawia się w wieku dorosłym. Stan ten występuje rzadko u niemowląt i małych dzieci.
 • Pochodzenie etniczne. Nietolerancja laktozy występuje najczęściej u osób pochodzenia afrykańskiego, azjatyckiego, latynoskiego i amerykańskiego.
 • Przedwczesny poród. Niemowlęta urodzone przedwcześnie mogą mieć obniżony poziom laktazy, ponieważ jelito cienkie nie rozwija komórek wytwarzających laktazę aż do późnego trzeciego trymestru.
 • Choroby wpływające na jelito cienkie. Problemy z jelitem cienkim, które mogą powodować nietolerancję laktozy, obejmują przerost bakterii, celiakię i chorobę Leśniowskiego-Crohna.
 • Niektóre metody leczenia raka. Jeśli miałeś radioterapię raka żołądka lub masz powikłania jelitowe po chemioterapii, zwiększa się ryzyko rozwoju nietolerancji laktozy.

Jak często występuje nietolerancja laktozy?

Około 65% populacji ludzkiej wykazuje zmniejszoną zdolność trawienia laktozy po okresie niemowlęcym. Nietrwałość laktazy jest najbardziej rozpowszechniona u osób pochodzenia wschodnioazjatyckiego, z 70 do 100 procent osób dotkniętych w tych społecznościach. Nietrwałość laktazy jest również bardzo powszechna u osób pochodzenia zachodnioafrykańskiego, arabskiego, żydowskiego, greckiego i włoskiego.

Częstość występowania nietolerancji laktozy jest najniższa w populacjach o długiej historii uzależnienia od niesfermentowanych produktów mlecznych jako ważnego źródła pożywienia. Na przykład tylko około 5 procent osób pochodzenia północnoeuropejskiego ma laktazę nietrwałą.

———————————————————————–

Tested material: oral swab

The test checks a swab sample from the oral cavity for the presence of variants C/T(-13910) and G/A (-22018). Lactose intolerance will be shown by people inheriting alleles: 13910 (T) and 22018 (A).

What is lactose intolerance?

Lactose intolerance is an inappropriate reaction of the body that occurs after consuming products containing lactose. It results from difficulty digesting lactose, the sugar found in milk and several other dairy products. Lactose is broken down by an enzyme called lactase, which is produced by cells found in the lining of the small intestine.

Lactase converts lactose into simple sugars – glucose and galactose – which are absorbed into the bloodstream in the small intestine. In people with a deficiency of the lactase enzyme – lactose with food is transferred further to the colon. In the colon, intestinal bacteria interact with undigested lactose, causing the symptoms of lactose intolerance.

Symptoms of lactose intolerance

Typical symptoms include:

 • Diarrhea
 • Nausea and sometimes vomiting
 • Stomach cramps
 • Flatulence
 • The feeling of pouring and bouncing
 • Excessive production of gases

Primary lactose intolerance

Primary lactose intolerance is genetically and ethnically related and is characterized by a decrease in the activity of the enzyme lactase with age (lactase instability). Consumption of dairy products by people with lactose intolerance leads to abdominal pain, bloating, nausea and diarrhea. Symptoms appear 30 minutes to 2 hours after consuming products containing lactose.

Fresh milk is the most difficult to digest, while some dairy products such as cheese or yoghurt can be digested without discomfort. This is because these foods are made using fermentation processes that break down most of the lactose in the milk.

Secondary lactose intolerance

This form of lactose intolerance occurs when the small intestine reduces lactase production after an illness, injury, or surgery involving the small intestine. Diseases associated with secondary lactose intolerance include intestinal infection, celiac disease, bacterial overgrowth, and Crohn’s disease.

Treating the underlying condition can restore lactase levels and improve signs and symptoms, though this may take time.

Risk factors

Factors that may make you or your baby more susceptible to lactose intolerance include:

 • Growing age. Lactose intolerance usually appears in adulthood. The condition is rare in infants and young children.
 • Ethnicity. Lactose intolerance is most common in people of African, Asian, Hispanic, and American descent.
 • Premature birth. Infants born prematurely may have reduced lactase levels because the small intestine does not develop lactase-producing cells until late in the third trimester.
 • Diseases affecting the small intestine. Small intestine problems that can cause lactose intolerance include bacterial overgrowth, celiac disease, and Crohn’s disease.
 • Some cancer treatments. If you have had radiotherapy for stomach cancer or have intestinal complications from chemotherapy, you are at an increased risk of developing lactose intolerance.

How common is lactose intolerance?

Approximately 65% of the human population has a reduced ability to digest lactose after infancy. Lactase instability is most prevalent in people of East Asian descent, with 70 to 100 percent of those affected in these communities. Lactase instability is also very common in people of West African, Arab, Jewish, Greek, and Italian descent.

The incidence of lactose intolerance is lowest in populations with a long history of dependence on unfermented dairy products as an important food source. For example, only about 5 percent of people of Northern European descent have labile lactase.