Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Odzwierzęce infekcje pasożytnicze- pakiet 9

Odzwierzęce infekcje pasożytnicze- pakiet 9

300,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 7 dni roboczych

Materiał badany: kał lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Opis

Zakres testu (tęgoryjce) :

 • Ancylostoma  ceylanicum
 • Ancylostoma caninum
 • Ancylostoma duodenale
 • Ancylostoma tubaeformae
 • Ancylostoma brasiliense
 • Uncinaria stenocephala

Infekcje pasożytnicze pochodzenia odzwierzęcego są stosunkowo częste. Posiadając kota lub psa, nawet przy zachowaniu podstawowych zasad higieny możemy, chcąc nie chcąc, „złapać” pasażera na gapę. Zoonozą nazywamy chorobę odzwierzęcą , która jest przenoszona przez zwierzęta i potrafi przenieść się na człowieka. Do takich pasożytów zaliczyć możemy tęgoryjce.

Tęgoryjce

Pasożytują zarówno na człowieku (Ancylostoma duodenale), jak i na zwierzętach (Ancylostoma ceylanicum, A. braziliense, A. caninum, A. tubaeforme). Uncinaria stenocephala to nicień pasożytujący na psach, kotach i lisach, a także na ludziach.

Larwy mogą przeniknąć poprzez ludzką skórę lub dostać się do układu pokarmowego z pokarmem.

Zakażenie tęgoryjcem jest stosunkowo częste u dzieci. Larwy mogą przetrwać w kale od 3 do 4 tygodni w sprzyjających warunkach środowiskowych. Zakażenie może nastąpić poprzez kontakt dziecka w piaskownicy zanieczyszczonej zwierzęcymi odchodami. Larwy przenikają przez skórę i są przenoszone przez krążenie żylne do serca i płuc. W ciągu 10 dni od przeniknięcia przez skórę larwy atakują pęcherzyki płucne i wspinają się przez oskrzela do gardła, gdzie są połykane. W ten sposób dostają się do układu pokarmowego i ostatecznie do kału. Po dotarciu do jelita cienkiego larwy dojrzewają do postaci dorosłych i przyczepiają się do ściany jelita.

Objawy zakażenia:

– niedokrwistość z niedoboru żelaza, spowodowana utratą krwi w miejscu przyczepu tęgoryjca w jelicie cienkim. Szczególnie wrażliwe są kobiety i dzieci

– kaszel, świszczący oddech związane z migracja larw w płucach i oskrzelach

– objawy żołądkowo-jelitowe

– objawy skórne w postaci wysypki, rumienia, świądu

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet pełny)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania

 

———————————————————————–

Tested material: stool or other material agreed with the laboratory

Test range:

 • Ancylostoma  ceylanicum
 • Ancylostoma caninum
 • Ancylostoma duodenale
 • Ancylostoma tubaeformae
 • Ancylostoma brasiliense
 • Uncinaria stenocephala

Parasitic infections of zoonotic origin are relatively common. Having a cat or a dog, even with the basic rules of hygiene, we can, whether we want to or not, “catch” a stowaway. A zoonosis is a zoonotic disease that is transmitted by animals and can be transferred to humans. Hookworms are one of these parasites.

Hookworms

They parasitize both humans (Ancylostoma duodenale) and animals (Ancylostoma ceylanicum, A. braziliense, A. caninum, A. tubaeforme). Uncinaria stenocephala is a nematode that infects dogs, cats and foxes, as well as humans.

The larvae can penetrate the human skin or enter the digestive system with food.

Hookworm infection is relatively common in children. Larvae can survive in faeces for 3 to 4 weeks under favorable environmental conditions. Infection can occur through contact of a child in a sandbox contaminated with animal feces. The larvae penetrate the skin and are carried by the venous circulation to the heart and lungs. Within 10 days of penetrating the skin, the larvae invade the alveoli and climb through the bronchi to the throat where they are swallowed. This is how they get into the digestive system and eventually into the feces. Once in the small intestine, the larvae mature into adults and attach to the intestinal wall.

Symptoms of infection:

– iron deficiency anemia, caused by blood loss at the hookworm attachment point in the small intestine. Women and children are especially vulnerable

– coughing, wheezing associated with the migration of larvae in the lungs and bronchi

– gastrointestinal symptoms

– skin symptoms in the form of rash, erythema, pruritus

Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…