Pasożyty pakiet 3 (owsiki, tęgoryjec)

190,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 2 – 5 dni roboczych

Materiał badany: kał lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Zakres testu:

 • Owsik (Enterobius vermicularis )
 • Tęgoryjec dwunastnicy (Ancylostoma duodenale)

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Owsik wywołuje chorobę zwaną owsicą. Przebieg owsicy zależy od liczby pasożytów i odporności żywiciela. Chore dzieci z powodu silnego swędzenia w okolicy odbytu źle sypiają. Owsicy towarzyszą także m.in. bóle brzucha, zaburzenia wypróżniania, nudności, zapalenie skóry, wysypka. Owsica może doprowadzić do poważnych zahamowań rozwoju fizycznego i psychicznego.

Cykl życiowy owsika znajdziesz tutaj.

Tęgoryjec dwunastnicy – pasożyt człowieka należący do typu nicieni. Dorosły osobnik ma niespełna 2 cm długości i ciało jasnoróżowego koloru. Żyje w dwunastnicy. Do zakażenia dochodzi przez połknięcie jaj znajdujących się w zanieczyszczonej wodzie lub na niedomytych owocach i warzywach. Larwy mogą aktywnie wwiercać się przez skórę do naczyń krwionośnych, np. przez skórę stóp osób chodzących boso. Żywi się nabłonkiem dwunastnicy i wysysaną ze ściany dwunastnicy krwią; wywołuje niedokrwistość. Niekiedy przy długotrwałym i znacznym zarażeniu może powodować śmierć. Występuje w strefie subtropikalnej, bardzo rzadko w południowej Europie. Choroba przez niego wywoływana nazywana jest ancylostomozą.

Cykl życiowy tęgoryjca znajdziesz tutaj.

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet pełny)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Tested material: stool or other material agreed with the laboratory

 • Threadworm (Enterobius vermicularis )
 • Duodenal hookworm (Ancylostoma duodenale) 

Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Threadworm causes a disease called enterobiasis. The course of enterobiasis depends on the number of parasites and the immunity of the host. Sick children do not sleep well due to severe itching in the anal area. Enterobiasis is also accompanied by e.g. abdominal pain, defecation disorders, nausea, dermatitis, rash. It can also lead to serious inhibition of physical and mental development.

Duodenal hookworm – a human parasite belonging to the type of nematodes. Adult form is less than 2 cm long and it has light pink body. This parasite lives in the duodenum. Infection occurs by swallowing eggs found in contaminated water or on unwashed fruits and vegetables. The larvae can actively drill through the skin into blood vessels, e.g. through the skin of the feet of barefoot people. It feeds on duodenal epithelium and blood sucked from the duodenal wall and causes anemia. Occasionally, with prolonged and significant infection, it can cause death. Duodenal hookworm occurs in the subtropical zone, very rarely in southern Europe. It causes a disease called ancylostomosis.Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%.

The analysis is carried out from 1 stool sample.

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical symptoms suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…