Pasożyty pakiet 4 (przywry) – test PCR

330,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 7 dni roboczych

Materiał badany: kał + mocz lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Zakres testu:

 • Przywra krwi (Schistosoma haematobium)
 • Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica)
 • Opistorchis viverrini

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Przywra krwi – gatunek płazińca, którego żywicielem ostatecznym jest zazwyczaj człowiek. W organizmie człowieka pasożyt dożywa od 5 do 18 lat, natomiast choroba, którą wywołuje zwana jest schistosomatozą lub inaczej bilharcjozą. Dorosła postać płazińca żyje w naczyniach krwionośnych, gdzie żywi się krwią.

Zarażenie człowieka następuje przez czynne wniknięcie larwalnej postaci przywry (cerkarii) przez skórę podczas kąpieli w zanieczyszczonej wodzie (zbiorniki wody słodkiej). Cerkarie drogą naczyń krwionośnych dostają się przez serce, następnie płuca (w ciągu 48 godzin) do układu żyły wrotnej, gdzie osiągają dojrzałość płciową. Długość życia osobników dorosłych wynosi 2-18 lat. Towarzyszące chorobie objawy skórne występują zazwyczaj dwuetapowo. W pierwszym (okres inwazji) pojawia się świąd i wysypka grudkowa utrzymująca się przez kilka dni w miejscu przenikania cerkarii przez skórę. W drugim (okres ostrej toksemii) występuje pokrzywka oraz obrzęk twarzy (podczas dojrzewania pasożyta w układzie żyły wrotnej). Postaci dorosłe migrują parami w układzie krwionośnym, samica składa jaja w naczyniach włosowatych pęcherza moczowego, skąd wydostają się na zewnątrz.

Cykl życiowy przywry krwi znajdziesz tutaj.

Motylica wątrobowa – przywra o złożonym cyklu życiowym. Forma dojrzała pasożytuje w przewodach żółciowych wątroby roślinożerców (gł. bydła, owiec, kóz oraz niekiedy człowieka) – żywicieli ostatecznych. Jest bezwarunkowym pasożytem, co oznacza że nie może występować w formie wolno żyjącej, jedynie w ciele swojego żywiciela. Motylica wywołuje chorobę zwaną fascjolozą.

cykl życiowy motylicy wątrobowej znajdziesz tutaj.

Opisthorchis viverrini gatunek pasożytniczej przywry rozpowszechnionej w Europie, spotykanej u człowieka. Wywołuje chorobę określaną jako opistorchozę. Cykl życiowy tego pasożyta jest bardzo złożony i trwa ok. 20 lat. Zarażenie następuję przez spożycie niedogotowanej ryby zawierającej larwy. Zjedzona larwa dostaje się do dwunastnicy, gdzie za pomocą brodawki Vatera wędruje do dróg żółciowych, gdzie osiąga dojrzałość płciową. Nowe jaja składane są po ok. 3-4 tygodniach przez dorosłe osobniki zakotwiczone w błonie śluzowej dróg żółciowych lub trzustkowych. Organizm gospodarza jest zmuszony przez cały czas zapewniać pasożytowi substancje odżywcze oraz niwelować produkty ich procesów życiowych. Z drugiej strony pasożyty tłumią reakcje obronne organizmu gospodarza. W łagodnych przypadkach choroba objawia się dyspepsją, bólem brzucha, biegunkami i zaparciami. Przy dłużej trwającej inwazji pasożytniczej objawy mogą być bardziej nasilone: mogą być obecne hepatomegalia i niedożywienie. W rzadkich przypadkach rozwija się zapalenie dróg żółciowych, zapalenie pęcherzyka żółciowego i rak dróg żółciowych.

Przywrę O. viverrini znajdziemy na terenach Tajlandii, Laosu, Wietnamu oraz Kambodży.

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet 7)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

W naszej ofercie znajdziesz również badanie krwi na obecność przeciwciał przeciw przywrom – Pakiet 10.

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania 

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Tested material: stool or other material agreed with the laboratory

Blood fluke (Schistosoma haematobium)

Liver fluke (Fasciola hepatica)

Opistorchis viverrini

 Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Blood fluke – a species of flatworm whose definitive host is usually human. In the human body, the parasite lives from 5 to 18 years and causes a disease called schistosomiasis or bilharziosis. The adult flatworm lives in blood vessels where it feeds on blood. Human infection occurs through active penetration of the larval form of flukes (cercariae) through the skin while bathing in polluted water (fresh water reservoirs). Cercariae pass through the blood vessels through the heart, then the lungs (within 48 hours) to the portal vein system, where they reach sexual maturity. Adult individuals live from 2 to 18 years. The accompanying skin symptoms usually occur in two stages. In the first stage (invasion period) there is pruritus (itching) and a papular rash that persists for several days at the site of penetration of the cercariae through the skin. In the second stage (the period of acute toxemia) there is nettle rash and facial swelling (during the maturation of the parasite in the portal vein system). Adult forms migrate in pairs in the circulatory system, the female lays eggs in the capillaries of the urinary bladder, from where they get outside.

Liver fluke –  fluke with a complex life cycle. The mature form parasitizes in the bile ducts of the liver of herbivores (mainly cattle, sheep, goats and sometimes humans) – the definitive hosts. It is an unconditional parasite, which means that it cannot exist in a free-living form, only in the body of its host. The liver fluke causes a disease called fasciolosis.

Opisthorchis viverrini – a species of parasitic fluke widespread in Europe, found in humans. It causes a disease known as opisthorchosis. The life cycle of this parasite is very complex and lasts about 20 years. Infection occurs by eating undercooked fish containing larvae. The eaten larva enters the duodenum, where it travels through Vater’s papilla to the bile ducts, where it reaches sexual maturity. New eggs are laid after about 3-4 weeks by adult individuals anchored in the mucous membrane of the bile or pancreatic ducts. The host organism is forced to provide the parasite with nutrients and eliminate the products of their life processes all the time. Parasites, on the other hand, suppress the host’s defensive reactions. In mild cases, the disease manifests itself with dyspepsia, abdominal pain, diarrhea and constipation. With a longer duration of parasitic invasion, symptoms may be more severe: hepatomegaly and malnutrition may be present. In rare cases, cholangitis, cholecystitis and cholangiocarcinoma develop.

The O. viverrini fluke can be found in Thailand, Laos, Vietnam and Cambodia.

Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%.

The analysis is carried out from 1 stool sample.

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical symptoms suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Our offer also includes a blood test for antibodies against flukes – Package 10.

Może spodoba się również…