Promocja!

Zdrowie intymne kobiety

599,00 

Pakiet składa się z badań: Bakteryjna waginoza, Urogenital 7, Candida.

Promocja ograniczona czasowo!

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz lub wydzielina z pochwy

Opis

Pakiet obejmuje diagnostykę infekcji intymnych w zakresie 20 patogenów oraz analizę obecności Lactobacillus spp. :

 • Gardnerella vaginalis
 • Atopobium vaginae
 • Bacteroides fragilis
 • Megasphaera typ 1
 • Bacterial vaginosis -associated bacteria 2
 • Mobiluncus spp.
 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorhoeae (rzeżączka)
 • Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy)
 • Candida (7 gatunków)

Materiałem do badania jest wymaz lub wydzielina z pochwy. Test wykonywany jest metodą RT-PCR, zapewniającą wysoką czułość wyniku.

Od czego zależy zdrowie intymne kobiet?

Skład mikroflory pochwy zmienia się w zależności od czynników wewnętrznych, tj. wiek, zmiany hormonalne, niedobory odporności,  infekcje oraz w zależności od czynników zewnętrznych, tj. praktyki higieniczne, stosowane antybiotyki, sex czy  hormonalna terapia zastępcza.

Wymienione powyżej patogeny zaburzają naturalną florę kobiecego układu rozrodczego. Prawidłowa flora pochwy, kwaśne pH pochwy i wydzielina z pochwy są składnikami wrodzonych mechanizmów obronnych, które chronią przed infekcjami kobiecego układu rozrodczego. W efekcie zaburzonej równowagi często pojawiają się uciążliwe infekcje, które objawiać się mogą:

 • zaczerwienieniem sromu
 • świądem
 • patologiczną wydzieliną
 • nieprzyjemnym zapachem

Co to jest bakteryjna waginoza?

To bakteryjne zapalenie pochwy na skutek zaburzenia składu flory bakteryjnej prowadzące do zmiany pH pochwy i możliwości wystąpienia różnego rodzaju dolegliwości, w tym patologicznej wydzieliny z pochwy. Symbiotyczne bakterie z rodzaju Lactobacillus wyparte są przez beztlenowe bakterie, głównie Gardnerella vaginalis oraz Atopobium vaginae.

Co to jest kandydoza okolic intymnych?

Drożdżyca / kandydoza to infekcja spowodowana jednym (lub więcej) z gatunków z rodzaju Candida. Kandydoza sromu i pochwy, charakteryzuje się bezwonną, białą, kędzierzawą wydzieliną i miejscowym podrażnieniem, występuje najczęściej u kobiet w wieku rozrodczym. Kandydozie sprzyjają :

 • stany obniżonej odporności (np. AIDS, stosowanie leków immunosupresyjnych, leków sterydowych)
 • cukrzyca
 • otyłość
 • nieprawidłowa higiena osobista
 • antybiotykoterapia bez stosowania leków osłonowych

Wykonanie badania szczególnie polecamy:

 • kobietom planującym ciążę
 • kobietom w ciąży
 • kobietom odczuwającym dyskomfort w okolicach intymnych
 • kobietom o obniżonej odporności
 • kobietom stosującym hormonalną antykoncepcję
 • kobietom stosującym hormonalną terapię zastępczą
 • kobietom aktywnym seksualnie

———————————————————————–

Tested material: vaginal swab or vaginal discharge

The package includes the diagnosis of intimate infections in the field of 20 pathogens and the analysis of the presence of Lactobacillus spp.:

 • Gardnerella vaginalis
 • Atopobium vaginae
 • Bacteroides fragilis
 • Megasphaera type 1
 • Bacterial vaginosis – associated bacteria 2
 • Mobiluncus spp.
 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Candida (7 species)

The test is performed using the RT-PCR method, which ensures high sensitivity of the result.

What does women’s intimate health depend on?

The composition of the vaginal microflora changes depending on internal factors, i.e. age, hormonal changes, immunodeficiency, infections, and depending on external factors, i.e. hygiene practices, antibiotics, sex or hormone replacement therapy.

Pathogens mentioned above disrupt the natural flora of the female reproductive system. Normal vaginal flora, acidic vaginal pH and vaginal discharge are components of innate defense mechanisms that protect against infections of the female reproductive system.

As a result of a disturbed balance, troublesome infections often appear, which may manifest themselves as:

 • reddening of the vulva
 • itching
 • pathological discharge
 • an unpleasant smell.

What is Bacterial Vaginosis?

Bacterial vaginosis is a result of a disturbance in the composition of the bacterial flora, leading to a change in vaginal pH and the possibility of various ailments, including pathological vaginal discharge. Symbiotic bacteria of the genus Lactobacillus are replaced by anaerobic bacteria, mainly Gardnerella vaginalis and Atopobium vaginae.

What is candidiasis of the intimate area?

Yeast infection / candidiasis is an infection caused by one (or more) species of the genus Candida. Vulvovaginal candidiasis, characterized by an odorless, white, fuzzy discharge and local irritation, is most common in women of reproductive age.

Candidiasis is favored by:

 • states of reduced immunity (eg AIDS, the use of immunosuppressive drugs, steroid drugs)
 • diabetes
 • obesity
 • poor personal hygiene
 • antibiotic therapy without the use of protective drugs.

We especially recommend performing the test:

 • women planning a pregnancy
 • pregnant women
 • women experiencing discomfort in intimate areas
 • immunocompromised women
 • women using hormonal contraception
 • women on hormone replacement therapy
 • sexually active women.