Zdrowie intymne mężczyzny

895,00 

Pakiet składa się z badań: HPV28, Kiła, Urogenital 7, Candida.

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z rowka zażołędnego, nasienie lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Opis

Pakiet obejmuje diagnostykę infekcji intymnych metodą PCR w zakresie:

 • Wirus HPV
 • Kiła (Syphilis)
 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorhoeae (rzeżączka)
 • Trichomonas vaginalis
 • Candida (7 gatunków)

Materiałem do badania jest wymaz z cewki moczowej, wymaz z rowka zażołędnego, istnieje również możliwość zbadania nasienia.

Zdrowie intymne jest ważne dla każdego mężczyzny, warunkuje dobre samopoczucie i pewność siebie.

Choroby przenoszone drogą płciową, zwane kiedyś chorobami wenerycznymi, to grupa chorób zakaźnych, które przenoszone są poprzez kontakty płciowe. Prawie połowa przypadków dotyka osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia. Z uwagi na to, że wiele chorób przenoszonych drogą płciową nie daje żadnych objawów, lub objawy są bardzo nieznaczne, chory często nieświadomie zaraża kolejne osoby.

Co to jest HPV?

HPV jest wirusem często przenoszonym drogą płciową. Wśród osób w wieku od 15 do 59 lat 2 na 5 (40%) osób będzie miało HPV. Istnieje wiele różnych typów HPV; Większość nie powoduje żadnych problemów zdrowotnych.

Jak mężczyźni zarażają się wirusem HPV?

Możesz zarazić się wirusem HPV przez seks pochwowy, analny lub oralny z kimś, kto jest nosicielem wirusa. Najczęściej rozprzestrzenia się podczas seksu analnego lub pochwowego, ale również poprzez bliski kontakt “skóra do skóry” podczas seksu. HPV może rozprzestrzeniać się nawet wtedy, gdy osoba z infekcją nie wykazuje żadnych oznak lub objawów infekcji intymnej.

Jeśli jesteś aktywny seksualnie, możesz zarazić się wirusem HPV, nawet jeśli uprawiałeś seks tylko z jedną osobą. Objawy mogą pojawić się nawet po kilku latach od kontaktu seksualnego z nosicielem wirusa HPV. Uniemożliwia to, w wielu przypadkach, ustalenie jednoznacznego terminu zarażenia wirusem HPV.

Jakie są objawy infekcji HPV?

Większość mężczyzn, którzy są zakażeni wirusem HPV nigdy nie ma objawów. Infekcja zwykle ustępuje sama. Ale jeśli HPV nie zniknie, może powodować brodawki narządów płciowych lub niektóre rodzaje raka. Do zmian powodowanych wirusem HPV można zaliczyć:

 • brodawki,
 • grudki, lub
 • owrzodzenia.

Co to jest kiła?

Kiła jest infekcją przenoszoną drogą płciową, nieleczona może powodować poważne problemy zdrowotne. Zakażenie rozwija się etapami, każdy etap charakteryzuje się innymi objawami.

Kiła pierwotna:

 • objawy pojawiają się po około 2-3 tygodniach od zakażenia.
 • owrzodzenie okolicy narządów płciowych (tzw. szankier), zwykle niebolesne, może zostać niezauważone, szczególnie gdy występuje w odbycie. Znika w ciągu 4-6 tygodni.

Kiła wtórna:

 • po 2-8 tygodniach od pojawienia się owrzodzenia.
 • Charakterystycznym objawem tego stadium choroby jest wysypka skórna. Zmiany na skórze zwykle są czerwone, chropowate i wypukłe. Często pojawiają się na wewnętrznych powierzchniach dłoni i dolnych powierzchniach stóp.
 • Do innych objawów należą: gorączka, zmęczenie, powiększone węzły chłonne, ból gardła.

Nieleczona kiła może przejść w tzw. stadium utajone, trwające nawet latami, w przebiegu którego chory nie ma żadnych objawów chorobowych pomimo trwającego zakażenia.

Drożdżakowa infekcja prącia

może prowadzić do szerokiego zakresu bolesnych i nieprzyjemnych objawów, jeśli nie jest leczona.

Jakie są objawy drożdżycy prącia?

Niektóre z najczęstszych objawów infekcji drożdżaków prącia obejmują:

 • zaczerwienienie, bolesność lub obrzęk penisa
 • białe, błyszczące plamy na szczycie penisa
 • małe czerwone plamki na szczycie penisa
 • popękany napletek
 • gruba, biała wydzielina pod napletkiem lub innymi fałdami skóry
 • trudności z odciągnięciem napletka
 • Swędzenie
 • pieczenie podczas oddawania moczu
 • ból lub dyskomfort podczas seksu

Candida albicans naturalnie występuje w ludzkim organizmie, jako symbiont nie powodując żadnych objawów. Natomiast w przypadku spadku odporności lub zaburzenia flory bakteryjnej może zacząć gwałtownie namnażać się i prowadzić do rozwoju objawowej infekcji. Kandydoza dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Ryzyko zachorowania na drożdżycę wzrasta:

 • podczas długotrwałego stosowania antybiotyków,
 • na skutek zaburzeń hormonalnych,
 • w wyniku nadmiernego stresu,
 • na skutek stosowania nieodpowiedniej diety,
 • niewłaściwej higieny intymnej
 • noszenia obcisłej, nieoddychającej bielizny z tworzyw sztucznych

Zdrowie intymne a płodność?

Infekcje w obrębie męskiego układu rozrodczego, prócz uciążliwych dolegliwości mogą nieść ze sobą ryzyko niepłodności:

 • Neisseria gonnorhoeae, ureaplasmy i mycoplasmy mogą spowodować niedrożność nasieniowodów w skutek zapalenia najądrzy
 • Trichomonas vaginalis przyczynić się może  do stanu zapalnego prostaty, kanalików wyprowadzających jąder oraz najądrzy
 • Kiła – zapalenie najądrzy
 • wirus HPV – obniża zdolność nasienia do zapłodnienia, może prowadzić do raka prącia
 • Chlamydia trachomatis -zapalenie cewki moczowej, jąder, najądrza, prostaty i odbytnicy

———————————————————————–

Tested material: swab from the urethral orifice, semen, post-glantic groove swab or other material agreed with the laboratory

The package includes diagnostics of intimate infections by PCR in the field of:

 • HPV virus
 • Syphilis
 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorhoeae
 • Trichomonas vaginalis
 • Candida (7 species)

The tested material is a swab from the urethra, a swab from the post-glantic groove, it is also possible to test semen.

Intimate health is important for every man, it determines well-being and self-confidence.

Sexually transmitted diseases, formerly known as venereal diseases, are a group of infectious diseases that are transmitted through sexual contact. Almost half of the cases affect people between 15 and 24 years of age. Due to the fact that many sexually transmitted diseases do not cause any symptoms, or the symptoms are very slight, the patient often unknowingly infects other people.

What is HPV?

HPV is a virus that is often sexually transmitted. Among people aged 15 to 59, 2 in 5 (40%) people will have HPV. There are many different types of HPV. Most do not cause any health problems. HPV is a different type of virus than HIV or HSV (herpes virus).

How do men become infected with HPV?

You can get HPV through vaginal, anal, or oral sex with someone who is carrying the virus. It is most commonly spread during anal or vaginal sex, but also through close skin-to-skin contact during sex. HPV can spread even when the infected person shows no signs or symptoms of an intimate infection. If you’re sexually active, you can get HPV even if you’ve only had sex with one other person. Symptoms may appear even several years after sexual contact with an HPV carrier. This makes it impossible, in many cases, to determination an unambiguous date of HPV infection.

What are the symptoms of HPV infection?

Most men who are infected with HPV never develop symptoms. The infection usually goes away on its own and does not cause any health problems. But if HPV doesn’t go away, it can cause genital warts or some types of cancer.

Changes caused by the HPV virus include:

 • warts,
 • lumps
 • sores.

What is syphilis?

Syphilis is a sexually transmitted infection that can cause serious health problems if left untreated. The infection develops in stages, each stage is characterized by different symptoms.

Primary syphilis:

 •  symptoms appear about 2-3 weeks after infection.
 •  sores in the genital area (so-called chancre), usually painless, may go unnoticed, especially if they occur in the anus. It disappears in 4-6 weeks.

Secondary syphilis:

 • 2-8 weeks after the appearance of the ulcer.
 • The characteristic symptom of this stage of the disease is a skin rash. Skin lesions are usually red, rough and raised. They often appear on the inner surfaces of the hands and lower surfaces of the feet.
 • Other symptoms include: fever, tiredness, enlarged lymph nodes, sore throat.

Untreated syphilis can progress to a latent stage, lasting even years, during which the patient does not have any symptoms despite the ongoing infection.

Yeast infection of the penis

can lead to a wide range of painful and uncomfortable symptoms if left untreated.

What are the symptoms of penile yeast infection?

Some of the most common symptoms of a penile yeast infection include:

 •  redness, soreness or swelling of the penis
 •  white, shiny spots on the top of the penis
 •  small red spots on the top of the penis
 •  a cracked foreskin
 •  thick, white discharge under the foreskin or other folds of skin
 •  difficulty retracting the foreskin
 •  itching
 •  burning when urinating
 •  pain or discomfort during sex.

Candida albicans naturally occurs in the human body as a symbiont without causing any symptoms. However, in the case of a decrease in immunity or a disorder of the bacterial flora, it may begin to multiply rapidly and lead to the development of symptomatic infection. Candidiasis affects both men and women.

The risk of developing thrush increases:

 • during long-term use of antibiotics
 • due to hormonal disorders
 • as a result of excessive stress
 • due to an inappropriate diet
 • excessive intimate hygiene
 • wear tight, non-breathable plastic underwear.

Intimate health and fertility?

Infections within the male reproductive system, apart from troublesome ailments, may carry the risk of infertility:

 • Neisseria gonnorhoeae, ureaplasma and mycoplasma can cause obstruction of the vas deferens due to epididymitis
 • Trichomonas vaginalis may contribute to inflammation of the prostate, testicular tubules and epididymis
 • Syphilis – epididymitis
 • HPV virus – reduces the ability of semen to fertilize, may lead to penile cancer
 • Chlamydia trachomatis – inflammation of the urethra, testicles, epididymis, prostate and rectum.