Aspergillus RT-PCR + lekooporność

450,00 

materiał: plwocina, lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Czas wykonania badania: 2-5 dni roboczych

Opis

Test polega na identyfikacji i różnicowaniu DNA szczepów Aspergillus lekoopornych (TR34/L98H, TR46/Y121F/T289A)

Może Cię zainteresować również badanie Aspergillus RT-PCR (różnicowanie A. fumigatus, A. flavus, A.spp.)

Etapy badania molekularnego:

  • izolacja materiału genetycznego (DNA) z badanego materiału
  • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego szczepu patogenu (reakcja RT-PCR)
  • analiza wyniku

Co to jest aspergiloza?

Aspergiloza to choroba wywoływana przez Aspergillus, pospolitą pleśń (rodzaj grzyba), która żyje w pomieszczeniach i na zewnątrz. Większość ludzi codziennie wdycha zarodniki Aspergillus bez zachorowania. Jednak osoby z osłabionym układem odpornościowym lub chorobami płuc są bardziej narażone na problemy zdrowotne z powodu Aspergillus. Istnieją różne rodzaje aspergilozy. Niektóre typy są łagodne, ale niektóre z nich są bardzo poważne.

———————————————————————–

material: sputum, or other sample agreed with the laboratory

The test identifies and differentiates the DNA of drug-resistant Aspergillus strains (TR34/L98H, TR46/Y121F/T289A).

You may also be interested in the Aspergillus RT-PCR test (differentiation of A. fumigatus, A. flavus, A. spp.)

Stages of molecular research:

  • isolation of genetic material (DNA) from the tested material
  • duplication of DNA sequences characteristic of the pathogen strain sought (RT-PCR)
  • result analysis

What is aspergillosis?

Aspergillosis is a disease caused by Aspergillus, a common mold (a type of fungus) that lives indoors and outdoors. Most people inhale Aspergillus spores daily without getting sick. However, people with a weakened immune system or lung disease are more likely to develop health problems due to Aspergillus. There are different types of aspergillosis. Some types are mild, but some are very serious.