Bartonella henselae – RT-PCR

170,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji: do 48h

Materiał badany: krew

Opis

Bartonella henselae to bakteria gram ujemna bytująca wewnątrzkomórkowo, będąca najczęstszą przyczyną choroby nazywanej chorobą kociego pazura, inaczej bartonellozy.

Bartonelloza przenoszona jest przez pchły i kleszcze, które żywią się krwią zarażonych ssaków (ludzi, kotów, psów). Istnieje ryzyko zakażenia bezpośredniego w przypadku ugryzienia lub podrapania przez chore zwierzę.

B. henselae zakaża makrofagi, erytrocyty oraz komórki śródbłonka naczyniowego, powodując ich lizę. Najczęstszym objawem infekcji jest grudka (krostka) w miejscu ugryzienia. Po pewnym czasie dochodzi do powiększenia okolicznych węzłów chłonnych. Mogą też wystąpić objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśniowo-stawowe, dreszcze, zmęczenie), jednak w przeważającej większości przypadków choroba przebiega bezobjawowo. Choroba stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt z obniżoną odpornością (zarażonych wirusem HIV/FIV lub przyjmujących leki immunosupresyjne) oraz chorobami nowotworowymi, może mieć wówczas przebieg ogólnoustrojowy.

W najcięższych przypadkach może dojść do wystąpienia powikłań w postaci:

 • zropienia węzła chłonnego, z powstaniem przetoki,
 • ziarniaków wątroby oraz śledziony,
 • postępująca niedokrwistość,
 • zapalenie płuc i opłucnej,
 • zapalenie kości,
 • zapalenie mózgu (silne bóle głowy, drgawki),
 • zespołu Parinauda (schorzenie neurologiczne w wyniku uszkodzenia podkorowego ośrodka skojarzonego spojrzenia w mózgowiu),

– ślepoty, w wyniku zajęcia siatkówki i nerwu wzrokowego.

Bartonelloza może mieć cięższy przebieg u małych dzieci, kobiet w ciąży oraz osób starszych. Zwykle ustępuje samoistnie, ale w cięższych przypadkach konieczne jest podanie antybiotyku (azytromycyny lub doksycykliny).

———————————————————————–

Tested material: blood

Bartonella henselae is a gram-negative intracellular bacterium that is the most common cause of a disease called cat scratch disease (CSD) or bartonellosis.

Bartonellosis is transmitted by fleas and ticks that feed on the blood of infected mammals (humans, cats, dogs). There is a risk of direct infection if bitten or scratched by a sick animal.

B. henselae infects macrophages, erythrocytes and vascular endothelial cells, causing their lysis. The most common symptom of infection is a papule (pustule) at the site of the bite. After some time, the surrounding lymph nodes enlarge. There may also be flu-like symptoms (fever, muscle and joint pain, chills, fatigue), but in the vast majority of cases the disease is asymptomatic. The disease poses a threat to people and animals with reduced immunity (infected with HIV/FIV or taking immunosuppressive drugs) and cancers, may then have a systemic course.

In the most severe cases, complications may occur in the form of:

 • suppuration of the lymph node, with the formation of a fistula,
 • granulomas of the liver and spleen,
 • progressive anemia,
 • pneumonia and pleurisy,
 • osteitis,
 • encephalitis (severe headaches, convulsions),
 • Parinaud’s syndrome (a neurological disease as a result of damage to the subcortical gaze association center in the brain)
 • blindness, as a result of involvement of the retina and optic nerve.

Bartonellosis can be more severe in young children, pregnant women and the elderly. It usually goes away on its own, but in more severe cases antibiotics (azithromycin or doxycycline) are needed.