Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » HPV 28 – typy wysoko i niskoonkogenne z pełnym genotypowaniem

HPV 28 – typy wysoko i niskoonkogenne z pełnym genotypowaniem

280,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z pochwy, nasienie, wymaz z jamy ustnej lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Badane typy wysokiego ryzyka (high risk):16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82

Badane typy niskiego ryzyka (low risk): 11, 40, 42, 43, 44, 54, 6, 61, 70

Zarezerwuj termin badania online

Opis

Wirus brodawczaka ludzkiego  (HPV) jest prawdopodobnie najczęstszym patogenem przenoszonym drogą płciową na całym świecie. Przenosi się przede wszystkim poprzez kontakt bezpośredni ze zmianami skórnymi lub błon śluzowych, kontakt płciowy lub okołoporodowo. Prezerwatywy nie chronią w 100% przed zakażeniem wirusem HPV.

Jak przebiega zakażenie HPV?

Najczęściej bezobjawowo. W szczególności objawów nie dają początkowo typy wysokiego ryzyka. Mogą pozostawać w uśpienie przez długi czas, by ostatecznie uaktywnić się i rozwinąć w nowotwór, u kobiet są główną przyczyną raka szyjki macicy. Wśród nich szczególnie niebezpieczne dla zdrowia są typy 16 i 18.

Natomiast typy niskiego ryzyka rozwoju nowotworu powodują najczęściej powstawanie brodawek, kłykcin kończystych i kurzajek. Za zmiany te odpowiadają najczęściej typy 6 i 11.

W jakim celu wykonuje się badanie?

Badanie wykonuje się jako badanie przesiewowe w kierunku infekcji wirusem HPV, ponieważ jego wysokoonkogenne typy są najczęstszą przyczyną raka szyjki macicy. Natomiast u mężczyzn mogą powodować raka odbytu lub prącia. Infekcje w obrębie jamy ustnej stanowią ryzyko raka szyi i głowy.

Kto powinien wykonać badanie?

Badanie rekomendowane zarówno kobietom jak i mężczyznom. W szczególności test powinny wykonać:

  • osoby aktywne seksualnie,
  • osoby z objawami zakażenia papillomawirusem (brodawki na genitaliach),
  • osoby z nieprawidłowym wynikiem badania cytologicznego

Jak się pobiera próbkę do badania?

Próbka zawierająca komórki pobrane z okolicy szyjki macicy u kobiet i cewki moczowej wraz z rowkiem zażołędnym u mężczyzn.

Próbka komórek pobierana jest z okolicy szyjki macicy za pomocą specjalnych, przeznaczonych do tego typu badań szczoteczek podczas wizyty u lekarza ginekologa. Materiał ze szczoteczki jest przenoszony do płynu konserwującego.

Istnieje również możliwość wykonania badania HPV z samodzielnie pobranego przez pacjentkę wymazu z pochwy.

Czy do badania trzeba się przygotować?

Tak. Przed wizytą w gabinecie należy wstrzymać się od kontaktów seksualnych przez 24 do 48 godzin. U kobiet materiału nie pobiera się wcześniej niż w 4 dniu po miesiączce i nie później niż w 4 dniu przed następną miesiączką.

Jak powszechne są nowotwory głowy i szyi związanych z HPV?

Powszechność nowotworów głowy i szyi związanych z HPV rośnie na całym świecie. Infekcja HPV dotyka zazwyczaj młodych ludzi, będących w dobrej kondycji zdrowotnej, nie palących tytoniu i nie nadużywających alkoholu. Szacuje się, że wirus HPV jest przyczyną raka jamy ustnej i gardła w 18,5% -90% zachorowań na całym świecie. Zasięg wirusa zmienia się ze względu na różnice kulturowe, w zakresie standardów praktyk lekarskich i kursów diagnostycznych w danym kraju.

Nowe badania zidentyfikowały związek między HPV a rakiem i zachowaniami seksualnymi. Ryzyko zakażenia wzrasta wraz z liczbą partnerów seksualnych.

———————————————————————–

Examined material: urethral swab, vaginal swab, semen, oral swab or other material agreed with the laboratory

The human papilloma virus (HPV) is probably the most common sexually transmitted pathogen worldwide. It is transmitted primarily through direct contact with skin or mucous membrane lesions, sexual or perinatal contact. Condoms do not protect 100% against HPV infection.

How does HPV infection occur?

Most often asymptomatic. In particular, high-risk types do not initially produce symptoms. They can lie dormant for a long time to eventually become active and develop into cancer, in women they are the main cause of cervical cancer. Among them, types 16 and 18 are particularly dangerous to health.

On the other hand, low-risk types of cancer most often cause the formation of warts, condyloma acuminata and warts. Types 6 and 11 are most often responsible for these changes.

What is the purpose of the test?

The test is performed as a screening test for HPV infection, because its high-oncogenic types are the most common cause of cervical cancer. However, in men, they can cause anal or penile cancer. Oral infections pose a risk of neck and head cancer.

Who should perform the test?

The study is recommended for both women and men. In particular, the test should be performed by:

  • sexually active people,
  • people with symptoms of papillomavirus infection (genital warts),
  • people with an abnormal Pap smear result

How is a test sample collected?

A sample containing cells from the cervix in women and the urethra and post-glantic groove in men.

A sample of cells is taken from the cervix area using special brushes designed for this type of examination during a visit to a gynecologist. The material from the brush is transferred to the preservative fluid.

Do you need to prepare for the test?

Yes. You should abstain from sexual contact for 24 to 48 hours before visiting the office. In women, the material is collected not earlier than on the 4th day after menstruation and not later than on the 4th day before the next menstruation.

How common are HPV-related head and neck cancers?

The prevalence of HPV-related head and neck cancers is increasing worldwide. HPV infection usually affects young people who are in good health, do not smoke and do not abuse alcohol. It is estimated that HPV is the cause of oropharyngeal cancer in 18.5%-90% of cases worldwide. The spread of the virus varies due to cultural differences, standards of medical practices and diagnostic courses in a given country.

New research has identified a link between HPV and cancer and sexual behavior. The risk of infection increases with the number of sexual partners.