HPV 28 – test dla mężczyzn

280,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z rowka zażołędnego, nasienie, wymaz z jamy ustnej lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Badane typy wysokiego ryzyka (high risk):16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82

Badane typy niskiego ryzyka (low risk): 11, 40, 42, 43, 44, 54, 6, 61, 70

Zarezerwuj termin badania online

Opis

Co to jest HPV?

HPV jest wirusem często przenoszonym drogą płciową. Wśród osób w wieku od 15 do 59 lat 2 na 5 (40%) osób będzie miało HPV. Istnieje wiele różnych typów HPV; Większość nie powoduje żadnych problemów zdrowotnych.

Jak mężczyźni zarażają się wirusem HPV?

Możesz zarazić się wirusem HPV przez seks pochwowy, analny lub oralny z kimś, kto jest nosicielem wirusa. Najczęściej rozprzestrzenia się podczas seksu analnego lub pochwowego, ale również poprzez bliski kontakt “skóra do skóry” podczas seksu. HPV może rozprzestrzeniać się nawet wtedy, gdy osoba z infekcją nie wykazuje żadnych oznak lub objawów infekcji intymnej.

Jeśli jesteś aktywny seksualnie, możesz zarazić się wirusem HPV, nawet jeśli uprawiałeś seks tylko z jedną osobą. Objawy mogą pojawić się nawet po kilku latach od kontaktu seksualnego z nosicielem wirusa HPV. Uniemożliwia to, w wielu przypadkach, ustalenie jednoznacznego terminu zarażenia wirusem HPV. Dlatego szczególnie warto przeprowadzać badanie HPV u mężczyzn regularnie, jeśli mieli oni wiele partnerek seksualnych.

Jakie są objawy infekcji HPV?

Większość mężczyzn, którzy są zakażeni wirusem HPV nigdy nie ma objawów. Infekcja zwykle ustępuje samoistnie i nie powoduje żadnych problemów zdrowotnych. Ale jeśli HPV nie zniknie, może powodować brodawki narządów płciowych lub niektóre rodzaje raka.

Do zmian powodowanych wirusem HPV można zaliczyć:

 • brodawki,
 • grudki, lub
 • owrzodzenia.

Nie wiemy, dlaczego HPV powoduje problemy zdrowotne u niektórych osób, a u innych nie.

Jak rozpoznać brodawki narządów płciowych?

Brodawki narządów płciowych zwykle pojawiają się jako małe zgrubienie lub grupa zgrubień w okolicy narządów płciowych. Mogą być małe lub duże, podniesione lub płaskie lub w kształcie kalafiora.

Brodawki mogą zniknąć, pozostać takie same lub zwiększyć rozmiar lub liczbę. Brodawki narządów płciowych mogą powrócić, nawet po leczeniu.

Czy HPV może powodować raka?

Tak. HPV sam w sobie nie jest rakiem, ale może powodować zmiany w organizmie, które prowadzą do raka. Infekcje HPV zwykle ustępują same. Kiedy tego nie robią, mogą być przyczyną niektórych rodzajów raka. Należą do nich:

 • Rak szyjki macicy u kobiet
 • Rak prącia u mężczyzn
 • Rak odbytu u kobiet i mężczyzn
 • Rak jamy ustnej i gardła, rak w tylnej części gardła, w tym podstawa języka i migdałków

Wszystkie te nowotwory powstają w wyniku zakażeń HPV, które nie zniknęły. Rak rośnie bardzo powoli. Diagnoza może nastąpić dopiero po latach, a nawet dziesięcioleciach, po zarażeniu wirusem HPV.

Jak często występują nowotwory HPV u mężczyzn?

Nowotwory powstałe w wyniku infekcji HPV nie są powszechne u mężczyzn.

Niektórzy mężczyźni są na nie bardziej narażeni, tj.:

 • Mężczyźni z osłabionym układem odpornościowym (m.in. zakażeni wirusem HIV).
 • Mężczyźni, którzy uprawiają seks analny są bardziej narażeni na raka odbytu.

Czy mogę leczyć infekcję HPV?

Nie ma specyficznego leczenia infekcji wirusem HPV. Ale istnieją metody leczenia problemów zdrowotnych, które rozwijają się z powodu infekcji wirusem HPV. Dostępne są m.in. leki na receptę stosowane w leczeniu brodawek narządów płciowych. Nowotwory z HPV są skuteczniej leczone, gdy zostaną wcześnie wykryte.

Jak mogę zmniejszyć moje szanse na zachorowanie na HPV?

Istnieją dwa kroki, które możesz podjąć, aby zmniejszyć swoje szanse na infekcję HPV :

 • Zaszczep się. Szczepionka przeciwko HPV jest bezpieczna i skuteczna. Może chronić mężczyzn przed brodawkami i niektórymi nowotworami spowodowanymi przez HPV. Najlepiej byłoby, gdybyś zaszczepił się przed inicjacja seksualną. Porozmawiaj o tym ze swoim lekarzem.
 • Używaj prezerwatyw we właściwy sposób za każdym razem, gdy uprawiasz seks.  Jednak należy pamiętać o tym, że HPV może zainfekować obszary, których prezerwatywa nie obejmuje. Tak więc prezerwatywy mogą nie zapewniać pełnej ochrony przed zachorowaniem na HPV.

Co HPV oznacza dla mnie lub zdrowia mojego partnera seksualnego?

Skontaktuj się z lekarzem, jeśli zauważysz nowe, nietypowe zmiany w obrębie:

 • penisa,
 • moszny,
 • odbytu,
 • ust, lub
 • gardła.

W sytuacji, gdy Ty lub Twój partner/ka macie brodawki narządów płciowych należy zachować abstynencję seksualną do czasu ich zaniku. Trzeba mieć jednak świadomość, że nieznany jest okres rozprzestrzeniania wirusa HPV po ustąpieniu brodawek.

Co HPV oznacza dla mojego związku?

Zakażenia HPV są zwykle tymczasowe. Osoba może mieć infekcję HPV przez wiele lat, zanim wirus spowoduje problemy zdrowotne. Potwierdzenie infekcji wirusem HPV nie daje odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Jak długo jesteś nosicielem wirusa HPV;
 • Czy twój partner/ka przekazał/a Ci infekcję HPV; lub
 • Czy Ty przekazałeś infekcję HPV swojemu partnerowi/partnerce.

HPV nie jest dowodem na to, że jedno z Was uprawia seks poza związkiem.

Ważne jest, aby partnerzy seksualni omawiali ze sobą swoje zdrowie seksualne i ryzyko chorób przenoszonych drogą płciową.

Materiały źródłowe: STD Fakty – HPV i mężczyźni (cdc.gov)

 

———————————————————————–

Tested material: swab from the urethral orifice, semen, oral swab or other material agreed with the laboratory

What is HPV?

HPV is a virus that is often sexually transmitted. Among people aged 15 to 59, 2 in 5 (40%) people will have HPV. There are many different types of HPV. Most do not cause any health problems.

How do men become infected with HPV?

You can get HPV through vaginal, anal, or oral sex with someone who is carrying the virus. It is most commonly spread during anal or vaginal sex, but also through close skin-to-skin contact during sex. HPV can spread even when the infected person shows no signs or symptoms of an intimate infection.

If you’re sexually active, you can get HPV even if you’ve only had sex with one other person. Symptoms may appear even several years after sexual contact with an HPV carrier. This makes it impossible, in many cases, to determination an unambiguous date of HPV infection.

What are the symptoms of HPV infection?

Most men who are infected with HPV never develop symptoms. The infection usually goes away on its own and does not cause any health problems. But if HPV doesn’t go away, it can cause genital warts or some types of cancer.

Changes caused by the HPV virus include:

 • warts,
 • lumps,
 • sores.

We don’t know why HPV causes health problems in some people and not in others.

How to recognize genital warts?

Genital warts usually appear as a small bump or group of bumps in the genital area. They can be small or large, raised or flat, or cauliflower-shaped. Warts may disappear, stay the same, or increase in size or number. Genital warts may return, even after treatment.

Can HPV cause cancer?

Yes. HPV itself is not cancer, but it can cause changes in the body that lead to cancer. HPV infections usually go away on their own. When they don’t, they can cause some types of cancer. They include:

 • Cervical cancer in women
 • Penile cancer in men
 • Anal cancer in women and men
 • Oropharyngeal cancer, cancer in the back of the throat including the base of the tongue and tonsils.

All of these cancers come from HPV infections that have not gone away. Cancer grows very slowly. Diagnosis may not occur until years or even decades after a person has contracted HPV.

How common are HPV tumors in men?

Cancers resulting from HPV infection are not common in men. Some men are more likely to develop cancers from HPV:

 • Men with a compromised immune system (including those infected with HIV).
 • Men who engage in anal sex are more likely to develop anal cancer.

Can I treat HPV infection?

There is no specific treatment for HPV infection. But there are treatments for health problems that develop due to HPV infection. Prescription medications are available to treat genital warts, among others. HPV cancers are treated more effectively when detected early.

How can I reduce my chances of getting HPV?

There are two steps you can take to reduce your chances of getting an HPV infection:

·         Get vaccinated. The HPV vaccine is safe and effective. May protect men from warts and some cancers caused by HPV. Ideally, you should get vaccinated before sexual initiation. Talk to your doctor about this.

·         Use condoms correctly every time you have sex. However, HPV can infect areas that the condom does not cover. So condoms may not provide complete protection against HPV.

What does HPV mean for me or my sexual partner’s health?

Contact your doctor if you notice new, unusual changes in:

 • penis,
 • scrotum,
 • anus,
 • mouth
 • throat.

If you or your partner have genital warts, abstain from sexual activity until they disappear. However, it is important to be aware that the period of HPV spread after the warts have cleared is unknown.

What does HPV mean for my relationship?

HPV infections are usually temporary. A person can have HPV for many years before it causes health problems.

Confirmation of HPV infection does not answer the following questions:

 •  How long you are HPV positive;
 •  Whether your partner has passed an HPV infection to you;
 • Have you passed HPV infection on to your partner.

HPV is not proof that one of you is having sex outside of a relationship.

It is important that sexual partners discuss their sexual health and risk of STDs with each other.