Urogenital 28

730,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z pochwy, mocz, nasienie lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Opis

Pakiet badań UROGENITAL 6 + UROGENITAL 7 + Bakteryjna waginoza + Candida 7

 

Choroby przenoszone drogą płciową, zwane kiedyś chorobami wenerycznymi, to grupa chorób zakaźnych, które przenoszone są poprzez kontakty płciowe. Prawie połowa przypadków dotyka osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia.

Z uwagi na to, że wiele chorób przenoszonych drogą płciową nie daje żadnych objawów, lub objawy są bardzo nieznaczne, chory często nieświadomie zaraża kolejne osoby. Dlatego też w celu szybkiego wykrycia i podjęcia leczenia ważne jest wykonywanie badań przesiewowych. Zaleca się, aby wchodziły one w zakres rutynowych badań wykonywanych u aktywnych seksualnie nastolatków i młodych ludzi, jak również osób dorosłych znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Nieleczone choroby przenoszone drogą płciową mogą mieć istotne i długotrwałe konsekwencje, m.in. prowadzą do bezpłodności u obu płci, natomiast u kobiet mogą powodować stany zapalne w obrębie miednicy, co zwiększa ryzyko bezpłodności i ciąży pozamacicznej.

Infekcje intymne to problem, z którym przynajmniej raz w ciągu życia spotyka się blisko 75% kobiet.

Ta powszechna dolegliwość, w wielu przypadkach, ma tendencję do powracania, szczególnie w ciągu roku od pierwotnej infekcji. Główną przeszkodą, utrudniającą skuteczną terapię infekcji intymnych, jest brak właściwego rozpoznania czynnika, który je wywołał. Kluczem do skutecznego leczenia jest bowiem właściwa diagnostyka i różnicowanie infekcji wirusowych, bakteryjnych i grzybiczych.

Jakie są najczęstsze przyczyny infekcji intymnych?

Infekcja intymna jest problemem zdrowotnym, z którym w ciągu swojego życia zetknęła się lub zetknie prawie każda aktywna seksualnie kobieta.

  • Główną przyczyną tego stanu rzeczy jest budowa anatomiczna i wynikające z niej narażenie na kontakt dróg rodnych z bakteriami, pochodzącymi z dolnych odcinków przewodu pokarmowego.
  • Wrażliwość mikroflory miejsc intymnych na antybiotykoterapię, inne rodzaje przyjmowanych leków oraz nieprawidłowe nawyki żywieniowe również wpływają na ryzyko infekcji urogenitalnych.
  • Mikroflora miejsc intymnych produkuje kwas mlekowy i utrzymuje właściwe pH, chroniąc miejsca intymne przed inwazją chorobotwórczych bakterii i grzybów. W momencie, gdy ulega zniszczeniu, ryzyko infekcji wzrasta.
  • Kobiety, które długo stosują antybiotyki, są narażone na grzybicze zakażenia dróg moczowo-płciowych wywoływane przez drożdżaki z rodzaju Candida.
  • Zaburzenia hormonalne, ciąża, menopauza, współistniejące choroby i ogólny stan zdrowia również wpływają na stan okolic intymnych.

———————————————————————–

Tested material: swab from the urethral orifice, vaginal swab, urine, semen or other material agreed with the laboratory

UROGENITAL 6 + UROGENITAL 7 + Bacterial vaginosis + Candida 7

Sexually transmitted diseases, formerly known as venereal diseases, are a group of infectious diseases that are transmitted through sexual contact. Almost half of the cases affect people between 15 and 24 years of age.

Due to the fact that many sexually transmitted diseases do not cause any symptoms, or the symptoms are very slight, the patient often unknowingly infects other people. Therefore, screening is important for early detection and treatment. It is recommended that they be part of the routine screening of sexually active adolescents and young people, as well as of high-risk adults.

Untreated STDs can have significant and long-term consequences, including lead to infertility in both sexes, while in women they can cause inflammation in the pelvis, which increases the risk of infertility and ectopic pregnancy.

Intimate infections are a problem that nearly 75% of women encounter at least once in their lives.

This common condition tends to recur in many cases, especially within a year of the original infection. The main obstacle hindering effective treatment of intimate infections is the lack of proper recognition of the factor that caused them. The key to effective treatment is proper diagnosis and differentiation of viral, bacterial and fungal infections.

What are the most common causes of intimate infections?

An intimate infection is a health problem that almost every sexually active woman has encountered or will encounter during her life.

  • The main reason for this state of affairs is the anatomical structure and the resulting exposure to contact of the genital tract with bacteria originating from the lower sections of the digestive tract.
  • The sensitivity of the microflora of intimate places to antibiotic therapy, other types of medications taken and incorrect eating habits also affect the risk of urogenital infections.
  • The microflora of intimate places produces lactic acid and maintains the proper pH, protecting intimate places against the invasion of pathogenic bacteria and fungi. When it is damaged, the risk of infection increases.
  • Women who use antibiotics for a long time are at risk of fungal infections of the urogenital tract caused by Candida yeast.
  • Hormonal disorders, pregnancy, menopause, comorbidities and general health also affect the condition of the intimate areas.