Grypa typ A/B RT-PCR

150,00 

materiał do badania: wymaz z nosogardzieli
termin wydania wyniku :do 24h
metoda: RT-PCR

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Grypa to zakaźna choroba układu oddechowego wywoływana przez wirusy grypy, które infekują nos, gardło i płuca. Niektóre osoby, takie jak osoby w wieku 65 lat i starsze, małe dzieci i osoby z pewnymi schorzeniami, są bardziej narażone na poważne powikłania grypy. Istnieją dwa główne typy wirusów grypy: typy A i B. Wirusy grypy A i B, które rutynowo rozprzestrzeniają się u ludzi (wirusy grypy ludzkiej), są odpowiedzialne za sezonowe epidemie grypy każdego roku.

Najlepszym sposobem zmniejszenia ryzyka grypy i jej potencjalnie poważnych powikłań jest coroczne szczepienie.

Objawy grypy

Grypa może przebiegać łagodnie lub ciężko, w niektórych przypadkach może prowadzić do śmierci. Objawy grypy zwykle pojawiają się nagle, zaliczyć do nich możemy:

 • gorączkę*, dreszcze
 • kaszel
 • ból gardła
 • katar lub zatkany nos
 • bóle mięśni lub całego ciała
 • bóle głowy
 • zmęczenie
 • wymioty i biegunka, chociaż częściej występują u dzieci niż u dorosłych.

* Należy pamiętać, że nie każdy chory na grypę będzie miał gorączkę.

Jak rozprzestrzenia się grypa

Większość ekspertów uważa, że wirusy grypy rozprzestrzeniają się głównie przez małe kropelki powstające, gdy ludzie z grypą kaszlą, kichają lub rozmawiają. Te kropelki mogą wylądować w ustach lub nosie osób znajdujących się w pobliżu. Rzadziej osoba może zachorować na grypę, dotykając powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus grypy, a następnie dotykając własnych ust, nosa lub ewentualnie oczu.

Kto jest najbardziej narażony na grypę?

Dzieci są najbardziej narażone na zachorowanie na grypę.

Okres zaraźliwości

Możesz być w stanie rozprzestrzenić grypę na kogoś innego, zanim zorientujesz się, że jesteś chory.

Osoby z grypą najbardziej zarażają w ciągu pierwszych 3-4 dni po rozpoczęciu choroby.

Niektórzy skądinąd zdrowi dorośli mogą zarażać innych już na jeden dzień przed wystąpieniem objawów i  do siedmiu dni po zachorowaniu.

Początek objawów

Czas od narażenia i zarażenia grypą do wystąpienia objawów wynosi około dwóch dni, ale może wynosić od około jednego do czterech dni.

Powikłania grypy

Powikłania grypy mogą obejmować bakteryjne zapalenie płuc, infekcje ucha, infekcje zatok i pogorszenie przewlekłych schorzeń, takich jak zastoinowa niewydolność serca, astma lub cukrzyca.

Osoby o podwyższonym ryzyku grypy

Każdy może zachorować na grypę (nawet osoby zdrowe), a poważne problemy związane z grypą mogą wystąpić w każdym wieku, ale niektóre osoby są bardziej narażone na poważne powikłania związane z grypą w przypadku zachorowania. Obejmuje to osoby w wieku 65 lat i starsze, osoby w każdym wieku z pewnymi przewlekłymi schorzeniami (takimi jak astma, cukrzyca lub choroby serca), kobiety w ciąży i dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Zapobieganie grypie sezonowej

Pierwszym i najważniejszym krokiem w zapobieganiu grypie jest coroczne szczepienie się przeciw grypie. Wykazano, że szczepionka przeciw grypie zmniejsza ryzyko chorób związanych z grypą i ryzyko poważnych powikłań grypy, które mogą prowadzić do hospitalizacji, a nawet śmierci. Zaleca się również codzienne działania zapobiegawcze (takie jak zachowanie bezpiecznej odległości od osób wykazujących objawy grypy, zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania oraz częste mycie rąk), aby spowolnić rozprzestrzenianie się zarazków powodujących choroby układu oddechowego (nosa, gardła i płuc), takie jak grypa.

Diagnozowanie grypy

Bardzo trudno jest odróżnić grypę od innych wirusowych lub bakteryjnych chorób układu oddechowego na podstawie samych objawów. Najdokładniejszym testem jest ten oparty na metodzie PCR.

Leczenie grypy

Istnieją leki przeciwwirusowe przeciw grypie, które można stosować w leczeniu grypy.

———————————————————————–

Tested material: a nasopharyngal swab

Influenza is a contagious respiratory disease caused by influenza viruses that infect the nose, throat and lungs. Some people, such as those aged 65 and over, young children, and those with certain medical conditions, are at higher risk for serious complications from the flu.

There are two main types of influenza viruses: types A and B. Influenza A and B viruses that routinely spread to humans (human influenza
viruses) are responsible for seasonal flu epidemics each year. The best way to reduce the risk of influenza and its potentially serious complications is to get vaccinated annually.

Flu symptoms

The flu can be mild or severe and in some cases can be fatal. Flu symptoms usually come on suddenly and
include:

 •  fever*, chills
 •  cough
 •  sore throat
 •  a runny or stuffy nose
 •  muscle or body aches
 •  headaches
 •  tiredness
 •  vomiting and diarrhea, although more common in children than in adults.

* Keep in mind that not everyone who has the flu will have a fever.

How the flu spreads?

Most experts believe that flu viruses are mainly spread by small droplets produced when people with the flu cough, sneeze or talk. These droplets can land in the mouths or noses of people nearby. Less commonly, a person can get the flu by touching a surface or object that has the flu virus on it and then touching their own
mouth, nose, or possibly eyes.

Who is most at risk of flu?

Children are most at risk of getting the flu.

Contagious period

You may be able to spread the flu to someone else before you know you are sick. People with the flu are most contagious in the first 3-4 days after the onset of illness. Some healthy adults can infect others as early as one day before the onset of symptoms and up to seven days after becoming ill.

The onset of symptoms

The time from exposure and contracting the flu to onset of symptoms is about two days, but can range from about one to four days.

Complications of the flu

Complications of the flu can include bacterial pneumonia, ear infections, sinus infections, and worsening of chronic conditions such as congestive heart failure, asthma, or diabetes.

People at increased risk of influenza

Anyone can get the flu (even healthy people) and serious flu-related problems can occur at any age, but some people are at higher risk of developing serious flu-related complications if they do get sick. This includes people aged 65 and over, people of all ages with certain chronic health conditions (such as asthma,
diabetes or heart disease), pregnant women and children under the age of 5.

Seasonal flu prevention

The first and most important step in preventing influenza is getting a flu vaccination every year. The flu vaccine has been shown to reduce the risk of flu-related illness and the risk of serious flu complications that can lead to hospitalization and even death. Daily preventive measures (such as keeping a safe distance from
people showing flu symptoms, covering your mouth and nose when coughing and sneezing, and washing your hands frequently) are also recommended to help slow the spread of germs that cause respiratory (nose, throat and lung) illnesses such as the flu.

Diagnosing the flu

It is very difficult to distinguish influenza from other viral or bacterial respiratory diseases based on symptoms alone. The most accurate test is the one based on the PCR method.

Flu treatment

There are flu antivirals that can be used to treat the flu.