Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Pakiet podstawowy (Borrelia + TBEV) – test RT-PCR

Pakiet podstawowy (Borrelia + TBEV) – test RT-PCR

280,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji: 2 – 5 dni roboczych

Materiał badany: krew, kleszcz lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Pakiet obejmuje diagnostykę infekcji odkleszczowych w zakresie:

 • Borrelia burgdorferii sensu lato (wszystkie gatunki Borelii)
 • Wirus odkleszczowego zapalenia mózgu (TBEV)

Badania kleszczy wykonujemy  techniką Real Time PCR polegającą na wykrywaniu sekwencji DNA charakterystycznych dla określonych patogenów. Technika Real Time PCR jest bardzo czuła i specyficzna, dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką wiarygodność wyniku.

Dlaczego warto zbadać kleszcza:

Wykrycie bakterii i wirusów w kleszczu, jest dużo łatwiejsze i pewniejsze niż diagnostyka zakażenia Borelią czy wirusem odkleszczowego zapalenia mózgu z krwi pacjenta.

Po ukąszeniu przez kleszcza krętki Borelii mogą znajdować się we krwi przez krótki czas, wg naukowców max do 2 tygodni, później wędrują do innych tkanek. Przeciwciała przeciw krętkowi pojawiają się najwcześniej po 3 tygodniach od pierwszego kontaktu i mogą być niewykrywalne.

Kleszcze przenoszą wiele różnych patogenów (bakterii, wirusów, pierwotniaków). Po ukąszeniu przez kleszcza patogeny te przedostają się do organizmu powodując groźne choroby zwierząt i ludzi. Według różnych szacunków nosicielami chorobotwórczych patogenów może być nawet 30% kleszczy żyjących w Polsce.

Do najczęściej występujących w Polce chorób odkleszczowych należą borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu, babeszjoza oraz erlichiozy/anaplasmozy.

Objawy zakażenia wirusem TBEV:

 •  w pierwszej fazie infekcji występują objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśni),
 • w drugiej fazie infekcji objawy neurologiczne (sztywność karku, napady padaczkowe, porażenia, zaburzenia równowagi i świadomości).

Objawy zakażenia Borelią

 • Nie wszystkie zarażone osoby odczują objawy.
 • Objawy zwykle pojawiają się 3-30 dni po ukąszeniu kleszcza.
 • 70-80% zarażonych osób doświadczy rumienia wokół miejsca infekcji.
 • W miarę rozprzestrzeniania się infekcji rumień może rozprzestrzeniać się na różne obszary ciała.
 • Objawy grypopodobne występują powszechne i obejmują:
  • Ból głowy, zmęczenie i dreszcze
  • Gorączka, bóle mięśni i stawów
 • Mogą wystąpić zmiany w widzeniu, mrowienie i drętwienie.
 • Zakażenia boreliozą wywołane przez Borrelia mayonii mogą również u niektórych osób wywoływać nudności i wymioty.

Instrukcja usuwania kleszcza ze skóry

Przebadanie kleszcza

Kleszcza po usunięciu można przebadać na obecność patogenów wywołujących choroby odkleszczowe, m.in. boreliozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Zawsze warto to robić, z uwagi na liczne, inne zagrożenia, jakie powoduje kleszcz. Wyciąganie go można przeprowadzić również w ośrodkach, po wcześniejszym umówieniu się na wizytę, aby upewnić się, że w całości odszedł od skóry. Często wymaga to jednak nieco dłuższego czasu oczekiwania, który może być poważny w skutkach dla osoby ukąszonej. W prosty sposób można samodzielnie wyciągnąć kleszcza w domu.

Jak przygotować kleszcza do badania:

Umieść kleszcza na lekko zwilżonym płatku kosmetycznym w szczelnie zamkniętym woreczku foliowym (najlepsze są woreczki strunowe). UWAGA: do momentu wysłania przechowuj kleszcza w lodówce! Prosimy o unikanie, w miarę możliwości, w pojemniki na mocz a w szczególności w pojemniki szklane, które mogą zostać uszkodzone w trakcie transportu.

———————————————————————–

Tested material: blood, tick or other material agreed with the laboratory

The package includes the diagnosis of tick-borne infections in the field of:

 • Borrelia burgdorferii sensu lato (all Borrelia species)
 • Tick-borne encephalitis virus (TBEV)

We perform tick tests using the Real Time PCR technique, based on detection of DNA sequences characteristic of specific pathogens. The Real Time PCR technique is very sensitive and specific, thanks to which we obtain a very high reliability of the result.

Why it is worth examining a tick:

The detection of Borrelia in a tick is much easier and more reliable than the diagnosis of Borrelia infection from the patient’s blood.After a tick bite, Borrelia spirochetes can be in the blood for a short time, according to scientists, up to 2 weeks, then they migrate to other tissues. Anti-spirochete antibodies appear at the earliest 3 weeks after the first contact and may be undetectable.

Ticks transmit many different pathogens (bacteria, viruses, protozoa). After being bitten by a tick, these pathogens enter the body causing serious diseases of animals and humans. According to various estimates, up to 30% of ticks living in Poland may be carriers of pathogens.

The most common tick-borne diseases in Poland include Lyme disease, tick-borne encephalitis, babesiosis and ehrlichiosis/anaplasmosis.

Symptoms of Borrelia infection:

 • Not all infected people will experience symptoms.
 • Symptoms usually appear 3-30 days after the tick bite.
 • 70-80% of infected people will experience erythema around the site of infection.
 • As the infection spreads, the erythema may spread to different areas of the body.
 • Flu-like symptoms are common and include:
 • Headache, fatigue and chills
 • Fever, muscle and joint pain
 • Changes in vision, tingling and numbness may occur
 • Lyme infections caused by Borrelia mayonii can also cause nausea and vomiting in some people.

Symptoms of TBEV infection:

 • in the first phase of infection, flu-like symptoms occur (fever, muscle pain)
 • in the second phase of infection, neurological symptoms (neck stiffness, epileptic seizures, paralysis, balance and consciousness disturbances).

Instruction for removing a tick from the skin

Tick ​​examination

After removing the tick, it can be tested for the presence of pathogens causing tick-borne diseases, e.g. Lyme disease and tick-borne encephalitis. It is always worth doing it, due to numerous other threats caused by a tick. It can also be removed in medical centers by appointment to make sure it is completely detached from the skin. However, this often requires a slightly longer waiting time, which can be serious for the person who is bitten. You can easily remove a tick yourself at home.

How to prepare a tick for examination:

Place the tick on a slightly moist cotton pad in a tightly closed plastic bag (zip bags are best).

ATTENTION: keep the tick in the fridge until shipment! Please avoid, as far as possible, urine containers, especially glass containers, which may be damaged during transport.

Może spodoba się również…