Candida – grzybica pakiet

220,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z miejsca infekcji lub kał

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Badanie polega na identyfikacji gatunku Candida, w badanym materiale, metodą PCR:Candida krusei, C. glabrata, C. dubliniensis, C. parapsilosis,C. tropicalis, C. albicans,C. lusitaniae

Kandydoza ( drożdżyca) to choroba wywoływana przez drożdżaki z rodzaju Candida. W większości przypadków za kandydozę odpowiada Candida albicans (około 85%), pozostały odsetek stanowią inne gatunki z rodzaju Candida.

Candida albicans naturalnie występuje w ludzkim organizmie, jako symbiont nie powodując żadnych objawów. Natomiast w przypadku spadku odporności lub zaburzenia flory bakteryjnej może zacząć gwałtownie namnażać się i prowadzić do rozwoju objawowej infekcji. Kandydoza dotyka zarówno mężczyzn, jak i kobiet.

Ryzyko zachorowania na drożdżycę wzrasta:

 • podczas długotrwałego stosowania antybiotyków,
 • na skutek zaburzeń hormonalnych,
 • na skutek stosowania hormonalnej terapii zastępczej
 • w wyniku nadmiernego stresu,
 • na skutek stosowania nieodpowiedniej diety,
 • nadmiernej higieny intymnej
 • noszenia obcisłej, nieoddychającej bielizny z tworzyw sztucznych
 • na skutek stosowania wkładki wewnątrzmacicznej

Zakażenie Candida może dotyczyć różnych części ciała, w tym dróg oddechowych, układu pokarmowego, jamy ustnej, skóry, a także pochwy, sromu i penisa.

Objawy drożdżycy narządów płciowych:

 • ból i obrzęk w miejscu zakażenia
 • obrzęk, zaczerwienienia, widoczne pęknięcia błony śluzowej
 • świąd i pieczenie
 • serowata bezwonna wydzielina w miejscy zakażenia
 • nasilenie objawów podczas oddawania moczu, stosunku oraz ciepłej kąpieli

Dlaczego warto wykonać badanie w kierunku drożdżycy?

Czy warto wykonać badanie na kandydozę i dlaczego badania laboratoryjne są potrzebne? Określenie gatunku grzyba z rodzaju Candida na drodze specjalistycznych badań laboratoryjnych pozwoli na skuteczną i szybką terapię, szczególnie u pacjentów o obniżonej odporności oraz osób z nawracającymi infekcjami. Nieodpowiednie dobranie antybiotyku skutkuje nie tylko brakiem ustąpienia objawów infekcji, ale w szczególności grozi powstaniem szczepów opornych na leczenie tradycyjnymi antybiotykami.

Diagnostyka zakażeń grzybiczych – badania Candida z kału

Badania w kierunku Candida możliwe są m.in. z kału poprzez analizę jego próbki. Badanie kału na obecność Candida pozwala zweryfikować obecność tych grzybów w jelicie.

Jeśli chodzi o diagnostykę Candida, aby przygotować się do badania kału, wystarczy stosować się do standardowych procedur pobierania próbek.

Próbka musi być świeża i mieć wielkość orzecha laskowego. Należy ją umieścić w czystym, szczelnie zamkniętym pojemniku, który jest do nabycia w aptekach. Próbka powinna być dostarczona do laboratorium jak najszybciej.

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Tested material: swab from the location of the infection

The test consists in identifying the Candida species in the tested material using the PCR method:

Candida krusei, C. glabrata, C. dubliniensis, C. parapsilosis,C. tropicalis, C. albicans,C. lusitaniae

Candidiasis is a disease caused by yeasts of the genus Candida. In most cases, Candida albicans is responsible for candidiasis (about 85%), the remaining percentage are other species of the genus Candida.

Candida albicans naturally occurs in the human body as a symbiont without causing any symptoms. However, in the case of a decrease in immunity or a disorder of the bacterial flora, it may begin to multiply rapidly and lead to the development of symptomatic infection. Candidiasis affects both men and women. 

The risk of developing candidiasis increases:

 • during long-term use of antibiotics
 • due to hormonal disorders
 • due to the use of hormone replacement therapy
 • as a result of excessive stress
 • due to an inappropriate diet
 • excessive intimate hygiene
 • wearing tight, non-breathable plastic underwear
 • due to the use of an intrauterine device (IUD).

Candida infection can affect various parts of the body, including the respiratory tract, digestive system, mouth, skin, as well as the vagina, vulva and penis.

Symptoms of genital candidiasis:

 • pain and swelling at the site of infection
 • swelling, redness, visible cracks in the mucous membrane
 • itching and burning
 • cheese-like odorless discharge at the site of infection
 • worsening of symptoms during urination, intercourse and warm bath.

Why should you test for yeast infection?

Determining the species of the fungus of the genus Candida will allow for effective and quick therapy, especially in immunocompromised patients and people with recurrent infections. Inappropriate selection of the antibiotic results not only in the lack of remission of the infection symptoms, but in particular, it threatens to create strains resistant to treatment with traditional antibiotics.