Pasożyty pakiet 5 (ameboza)

190,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 7 dni roboczych

Materiał badany: kał lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail
Kategoria: Tagi: ,

Opis

Zakres testu:

 • Entamoeba histolytica
 • Entamoeba dispar

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Pełzaki z rodzaju Entamoeba należą do typu Amoebozoa , które są pasożytami wewnętrznymi lub komensalami zwierząt oraz ludzi.

Jednym z pasożytniczych pełzaków jest pełzak czerwonki Entamoeba histolytica , wywołujący pełzakowicę, która objawia się biegunką, nudnościami, podwyższoną temperaturą, a także powiększeniem wątroby. Pasożyt ten bytuje w nabłonku jelita grubego, a także może występować w wątrobie, płucach oraz śledzionie. Zarażenie następuje przez spożycie cyst z pokarmem lub w skutek braku higieny.

Entamoeba dispar jest natomiast niepatogennym komensalem przewodu pokarmowego człowieka, który morfologicznie i mikroskopowo jest identyczny z Entamoeba histolytica. Dlatego też do potwierdzenia zakażenia pełzakiem czerwonki konieczne jest wykonanie testów genetycznych, które umożliwiają rozróżnienie typu infekcji.

Cykl życiowy Entamoeba znajdziesz tutaj.

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet pełny)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania 

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

 ———————————————————————–

Tested material: stool or other material agreed with the laboratory

 • Entamoeba histolytica
 • Entamoeba dispar

 Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Amoeba of the genus Entamoeba belong to the phylum Amoebozoa, which are internal parasites or commensals of animals and humans.

One of the parasitic amoebae is Entamoeba histolytica dysentery amoeba, causing amoebiasis which is manifested by diarrhoea, nausea, increased temperature and enlargement of the liver. This parasite lives in the epithelium of the large intestine, and can also occur in the liver, lungs and spleen. Infection occurs through ingestion of cysts with food or as a result of poor hygiene.

Entamoeba dispar on the other hand, is a non-pathogenic commensal of the human digestive tract, which is morphologically and microscopically identical to Entamoeba histolytica. Therefore, to confirm infection with amoebiasis of dysentery, it is necessary to perform genetic tests that can distinguish the type of infection.

Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%. The analysis is carried out from 1 stool sample.

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…