Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Bordetella pertussis / B. parapertussis (krztusiec) – test RT-PCR

Bordetella pertussis / B. parapertussis (krztusiec) – test RT-PCR

150,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji: 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z nosogardzieli, wymaz z gardła lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Krztusiec (koklusz) jest ostrą chorobą zakaźną, wywoływaną przez G-ujemną pałeczkę Bordetella pertussis. Krztusiec wywołany przez B. parapertussis objawia się podobnymi objawami jak choroba wywołana przez B. pertussis, ale ogólnie jest mniej dotkliwa. Zadbaj o swój stan zdrowia i wykonaj badanie na krztusiec w naszym laboratorium w atrakcyjnej cenie.

Do zakażenia dochodzi w wyniku bezpośredniego kontaktu z wydzieliną z dróg oddechowych chorego drogą powietrzno-kropelkową. Krztusiec należy do jednych z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych. Czas wylęgania się choroby wynosi średnio 7-10 dni. W przebiegu klinicznym krztuśca wyróżnia się kilka okresów:

 • fazę kataralną trwającą 1-2 tygodnie, z objawami nieżytowymi górnych dróg oddechowych, zapaleniem spojówek, łagodnym suchym kaszlem, nieznacznym wzrostem ciepłoty ciała;
 • fazę napadowego kaszlu utrzymującą się od 4 do 10 tygodni, z typowym kaszlem krztuścowym z zanoszeniem się, często prowadzącym do wymiotów, a niekiedy bezdechu;
 • fazę zdrowienia trwającą 1-2 tygodnie, polegającą na stopniowym zmniejszaniu się nasilenia i częstości napadów kaszlu.

Opisane powyżej objawy krztuśca są typowe dla niemowląt i małych dzieci, natomiast u dzieci starszych oraz u osób dorosłych choroba jest znacznie mniej symptomatyczna i często ogranicza się do uporczywego kaszlu. W tych grupach wiekowych zazwyczaj nie obserwuje się też właściwego dla krztuśca zanoszenia się, tzw. „piania” czy bezdechów.

Kto jest narażony na infekcję krztuścem:

Przed opracowaniem szczepionki krztusiec uważano za chorobę wieku dziecięcego. Teraz krztusiec dotyka przede wszystkim dzieci zbyt małe, aby odbyły już pełny cykl szczepień oraz nastolatków i dorosłych, których odporność osłabła.

Dlaczego warto wykonać badanie:

 • konsekwencją krztuśca mogą być liczne powikłania, do których zaliczyć możemy: zapalenie ucha środkowego, zapalenie płuc, ropniak opłucnej, rozstrzenie oskrzeli, rozedmę lub niedodmę płuc, a nawet encefalopatię. W wyniku niedotlenienia mogą wystąpić krwawienia do ośrodkowego układu nerwowego, drgawki oraz trwałe uszkodzenia mózgu;
 • postawienie trafnej diagnozy daje szansę na skuteczne wyleczenie i uniknięcie powikłań;
 • wynik dostępny jest w ciągu 2-5 dni roboczych.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat badania na krztusiec i jego ceny zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące przebiegu badania na krztusiec oraz zaproponują rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb w atrakcyjnej cenie.

———————————————————————–

Tested material: a nasopharyngal swab, throat swab or other material agreed with the laboratory

Whooping cough (pertussis) is an acute infectious disease caused by the G-negative bacterium Bordetella pertussis. Whooping cough caused by the B. parapertussis manifests itself with symptoms similar to the disease caused by B. pertussis but generally less severe.

Infection occurs as a result of direct contact with secretions from the respiratory tract of the patient via air-droplets. Whooping cough is one of the most contagious infectious diseases. The incubation time of the disease is on average 7-10 days.

There are several periods in the clinical course of whooping cough:

 • catarrhal phase lasting 1-2 weeks– with catarrhal symptoms of the upper respiratory tract, conjunctivitis, mild dry cough, slight increase in body temperature;
 • a phase of paroxysmal coughing lasting 4-10 weeks– with typical whooping cough with wheezing, often leading to vomiting, and sometimes apnea;
 • recovery phase lasting 1-2 weeks- consisting in a gradual decrease in the intensity and frequency of coughing attacks.

The symptoms of whooping cough described above are typical for infants and young children, while in older children and adults the disease is much less symptomatic and is often limited to persistent cough. In these age groups, it is usually not observed either typical whooping cough with wheezing so-called crowing or apnea.

Who is at risk of pertussis infection:

Prior to the development of a vaccine, whooping cough was considered a childhood disease. Now whooping cough primarily affects children too young to have had a full course of vaccinations, as well as teenagers and adults whose immunity has weakened.

Why is it worth taking the test:

 • the consequence of whooping cough may be numerous complications, which include: otitis media, pneumonia, pleural empyema, bronchiectasis, emphysema or atelectasis, and even encephalopathy. As a result of hypoxia, bleeding into the central nervous system,  convulsions and permanent brain damage may occur.
 • making an accurate diagnosis gives a chance for effective treatment and avoiding complications
 • the result is available within 2-5 working days.