Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Pasożyty pakiet małego dziecka – small kid parasite panel
Promocja!

Pasożyty pakiet małego dziecka – small kid parasite panel

465,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 7 dni roboczych

Materiał badany: kał lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Zakres testu:

 • Dientamoeba fragilis
 • Blastocystis hominis
 • owsiki
 • lamblie
 • tęgoryjec dwunastnicy

Dzieci, w dużo większym stopniu niż dorośli, narażone są na infekcje pasożytnicze. Głównie z powodu bliskich kontaktów z rówieśnikami w szkole, żłobku czy piaskownicy oraz niedostatecznej higieny. Brak nawyku mycia rąk przed jedzeniem, po wizycie w toalecie lub po zabawie z domowym pupilem może być przyczyną niechcianej infekcji. Nie bez znaczenia jest niedojrzały w pełni układ odpornościowy dziecka, który dopiero “uczy się” pokonywać infekcje i radzić z niechcianymi przybyszami.

Do najczęstszych objawów infekcji pasożytniczych możemy zaliczyć:

 • objawy żołądkowo-jelitowe, w tym biegunka
 • objawy skórne, tj. świąd, wysypka
 • osłabienie
 • kaszel
 • brak apetytu
 • problemy ze snem
 • bóle głowy

Jeśli obserwujesz u swojego dziecka któryś z niepokojących objawów, wykonaj test na obecność pasożytów.

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Dientamoeba fragilis to jeden z mniejszych pierwotniaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Występuje tylko w postaci trofozoitu i nie wytwarza cyst. Miejscem docelowej lokalizacji jest jelito grube. Pierwotniaki nie przenoszą się poza przewód pokarmowy do innych narządów. Sposoby przenoszenia zakażenia nie zostały dokładnie poznane, możliwy jest natomiast charakter odzwierzęcy choroby. Pierwotniaki dostają się do organizmu człowieka drogą fekalno-oralną, prawdopodobnie przytwierdzone do jaj owsika ludzkiego.

Dientameboza występuje na całym świecie, znacznie częściej w rejonach o dużym zagęszczeniu ludności. Jeżeli w przebiegu zakażenia wystąpią objawy kliniczne, są one z reguły łagodne i obejmują zmienne w nasileniu: biegunkę, bóle brzucha i brak apetytu. Bezobjawowa kolonizacja ma miejsce u 75–85% zakażonych osób dorosłych, u dzieci objawy pojawiają się w 90% przypadków. Objawy ostrej infekcji utrzymują się 1–2 tygodnie. Stolce są brązowozielone, niekiedy z domieszką śluzu. Objawem przewlekłej infekcji jest trwający kilka miesięcy ból brzucha. Obecnie jednak coraz częściej kwestionuje się zdolność Dientamoeba fragilis do wywoływania objawów chorobowych.

Blastocystis hominis jest jednym z najczęściej występujących ludzkich pasożytów. Postacią inwazyjną są cysty. Do zarażenia dochodzi drogą fekalno-oralną poprzez spożycie skażonej wody lub pokarmów. Obecnie uważa się, że istnieją szczepy niepatogenne i patogenne Blastocystis hominis. Te ostatnie odpowiedzialne są za objawową blastocystozę.

Większość zarażeń Blastocystis hominis przebiega bezobjawowo. W przypadkach klinicznych inwazję Blastocystis hominis charakteryzuje przewlekła, rzadziej ostra biegunka. Poza tym mogą wystąpić bóle brzucha, drobnoplamista wysypka, osłabienie, spadek masy ciała i bóle głowy. Jest prawdopodobne, że inwazja Blastocystis hominis może przyczyniać się do rozwoju zespołu jelita drażliwego.

Lamblioza jest wywoływana przez pierwotniaka Giardia lamblia. Pasożyt ten jest przenoszony drogą fekalno-oralną, często poprzez spożycie skażonej wody i żywności lub przenoszenie z osoby na osobę.

Osobami najbardziej narażonymi na infekcję lamblią są:

 • dzieci
 • pracownicy opieki nad dziećmi,
 • podróżni na obszarach endemicznych,
 • osoby spożywające zanieczyszczoną, nieprzegotowaną wodę,
 • osoby z niedoborem odporności, mukowiscydozą

Około 50 do 75% zakażonych lamblią dzieci jest bezobjawowych. Pozostałe dzieci wykazują ostrą lub przewlekłą biegunkę.

Owsik wywołuje chorobę zwaną owsicą. Przebieg owsicy zależy od liczby pasożytów i odporności żywiciela. Chore dzieci z powodu silnego swędzenia w okolicy odbytu źle sypiają. Owsicy towarzyszą także m.in. bóle brzucha, zaburzenia wypróżniania, nudności, zapalenie skóry, wysypka. Owsica może doprowadzić do poważnych zahamowań rozwoju fizycznego i psychicznego.

Tęgoryjec dwunastnicy – pasożyt człowieka należący do typu nicieni. Dorosły osobnik ma niespełna 2 cm długości i ciało jasnoróżowego koloru. Żyje w dwunastnicy. Do zakażenia dochodzi przez połknięcie jaj znajdujących się w zanieczyszczonej wodzie lub na niedomytych owocach i warzywach. Larwy mogą aktywnie wwiercać się przez skórę do naczyń krwionośnych, np. przez skórę stóp osób chodzących boso. Żywi się nabłonkiem dwunastnicy i wysysaną ze ściany dwunastnicy krwią; wywołuje niedokrwistość. Niekiedy przy długotrwałym i znacznym zarażeniu może powodować śmierć. Występuje w strefie subtropikalnej, bardzo rzadko w południowej Europie. Choroba przez niego wywoływana nazywana jest ancylostomozą.

Jeśli Twoje dziecko ma w domu pupila, psa lub kota rozważ wykonanie testu na obecność odzwierzęcych pasożytów. Informacje o teście znajdziesz TUTAJ.

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet 7)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Tested material: stool or other material agreed with the laboratory

Test range:

 • Dientamoeba fragilis
 • Blastocystis hominis
 • pinworms
 • lamblia
 • duodenal hookwom

Children, to a much greater extent than adults, are exposed to parasitic infections. Mainly due to close contacts with peers at school, nursery or sandbox and insufficient hygiene. Lack of habit of washing hands before eating, after visiting the toilet or after playing with a pet can be the cause of unwanted infection. Not without significance is the child’s fully immature immune system, which is just “learning” to overcome infections and deal with unwanted newcomers.

The most common symptoms of parasitic infections include:

 • gastrointestinal symptoms, including diarrhoea
 • skin symptoms, i.e. itching, rash
 • weakness
 • cough
 • no appetite
 • problems with sleeping
 • headaches

If you observe any of the disturbing symptoms in your child, perform a test for the presence of parasites.

Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Dientamoeba fragilis is one of the smaller protozoa parasitizing in the human digestive tract. It exists only in the trophozoite form and does not produce cysts. The parasite ultimately resides in the large intestine. Protozoa do not spread outside the digestive tract to other organs. The way of transmission of the infection are not fully understood, but there is a possibility that it is a zoonotic disease. Protozoa enter the human body through the fecal-oral route, probably attached to pinworm eggs. Dientamoebiasis occurs worldwide, much more often in areas with high population density. If clinical symptoms occur in the course of infection, they are usually mild and include variable in intensity: diarrhea, abdominal pain and loss of appetite. Asymptomatic colonization occurs in 75-85% of infected adults, in children, symptoms appear in 90% of cases. Symptoms of acute infection persist for 1-2 weeks. The stools are brownish green, sometimes with an admixture of mucus. However, the ability of Dientamoeba fragilis to cause disease symptoms is increasingly being questioned.

Blastocystis hominis is one of the most common human parasites whose cysts are an invasive form. Infection occurs via the fecal-oral route through the consumption of contaminated water or food. Currently, it is believed that there are non-pathogenic and pathogenic strains of Blastocystis hominis. The latter are responsible for symptomatic blastocystosis. Most Blastocystis hominis infections are asymptomatic. In clinical cases, Blastocystis hominis invasion is characterized by chronic, rarely acute diarrhea. Moreover abdominal pain, small-spotted rash, weakness, weight loss and headaches may occur. It is likely that Blastocystis hominis invasion may contribute to the development of irritable bowel syndrome.Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%. The analysis is carried out from 1 stool sample.

Giardiasis is caused by the protozoan Giardia lamblia. This parasite is transmitted by the fecal-oral route, often through ingestion of contaminated water and food or person-to-person transmission.

People most at risk of giardia infection are:

 • kids,
 • childcare workers,
 • travelers in endemic areas,
 • people who consume polluted, unboiled water,
 • people with immunodeficiency, cystic fibrosis

Threadworm causes a disease called enterobiasis. The course of enterobiasis depends on the number of parasites and the immunity of the host. Sick children do not sleep well due to severe itching in the anal area. Enterobiasis is also accompanied by e.g. abdominal pain, defecation disorders, nausea, dermatitis, rash. It can also lead to serious inhibition of physical and mental development.

Duodenal hookworm – a human parasite belonging to the type of nematodes. Adult form is less than 2 cm long and it has light pink body. This parasite lives in the duodenum. Infection occurs by swallowing eggs found in contaminated water or on unwashed fruits and vegetables. The larvae can actively drill through the skin into blood vessels, e.g. through the skin of the feet of barefoot people. It feeds on duodenal epithelium and blood sucked from the duodenal wall and causes anemia. Occasionally, with prolonged and significant infection, it can cause death. Duodenal hookworm occurs in the subtropical zone, very rarely in southern Europe. It causes a disease called ancylostomosis.

If your child has a pet, dog or cat at home, consider testing for zoonotic parasites. Information about the test can be found HERE.

Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%.

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…