Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Pasożyty pakiet 2 (dientamoeba, blastocystis) – NAJCZĘSTSZE INFEKCJE
Promocja!

Pasożyty pakiet 2 (dientamoeba, blastocystis) – NAJCZĘSTSZE INFEKCJE

170,00 

Promocja ograniczona czasowo!

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 7 dni roboczych

Materiał badany: kał lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail
Kategorie: ,

Opis

Zakres testu:

 • Dientamoeba fragilis
 • Blastocystis hominis

Etapy badania molekularnego kału:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Dientamoeba fragilis to jeden z mniejszych pierwotniaków pasożytujących w przewodzie pokarmowym człowieka. Występuje tylko w postaci trofozoitu i nie wytwarza cyst. Miejscem docelowej lokalizacji jest jelito grube. Pierwotniaki nie przenoszą się poza przewód pokarmowy do innych narządów. Sposoby przenoszenia zakażenia nie zostały dokładnie poznane, możliwy jest natomiast charakter odzwierzęcy choroby. Pierwotniaki dostają się do organizmu człowieka drogą fekalno-oralną, prawdopodobnie przytwierdzone do jaj owsika ludzkiego.

Dientameboza występuje na całym świecie, znacznie częściej w rejonach o dużym zagęszczeniu ludności. Jeżeli w przebiegu zakażenia wystąpią objawy kliniczne, są one z reguły łagodne i obejmują zmienne w nasileniu: biegunkę, bóle brzucha i brak apetytu. Bezobjawowa kolonizacja ma miejsce u 75–85% zakażonych osób dorosłych, u dzieci objawy pojawiają się w 90% przypadków. Objawy ostrej infekcji utrzymują się 1–2 tygodnie. Stolce są brązowozielone, niekiedy z domieszką śluzu. Objawem przewlekłej infekcji jest trwający kilka miesięcy ból brzucha. Obecnie jednak coraz częściej kwestionuje się zdolność Dientamoeba fragilis do wywoływania objawów chorobowych.

Cykl życiowy Dientamoeba fragilis znajdziesz tutaj.

Blastocystis hominis jest jednym z najczęściej występujących ludzkich pasożytów. Postacią inwazyjną są cysty. Do zarażenia dochodzi drogą fekalno-oralną poprzez spożycie skażonej wody lub pokarmów. Obecnie uważa się, że istnieją szczepy niepatogenne i patogenne Blastocystis hominis. Te ostatnie odpowiedzialne są za objawową blastocystozę.

Większość zarażeń Blastocystis hominis przebiega bezobjawowo. W przypadkach klinicznych inwazję Blastocystis hominis charakteryzuje przewlekła, rzadziej ostra biegunka. Poza tym mogą wystąpić bóle brzucha, drobnoplamista wysypka, osłabienie, spadek masy ciała i bóle głowy. Jest prawdopodobne, że inwazja Blastocystis hominis może przyczyniać się do rozwoju zespołu jelita drażliwego.

Cykl życiowy Blastocystis znajdziesz tutaj.

Dzięki zastosowaniu techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet 7)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w którego skład wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący. 

———————————————————————–

Tested material: stool or other material agreed with the laboratory

Dientamoeba fragilis

Blastocystis hominis

 Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Dientamoeba fragilis is one of the smaller protozoa parasitizing in the human digestive tract. It exists only in the trophozoite form and does not produce cysts. The parasite ultimately resides in the large intestine. Protozoa do not spread outside the digestive tract to other organs. The way of transmission of the infection are not fully understood, but there is a possibility that it is a zoonotic disease. Protozoa enter the human body through the fecal-oral route, probably attached to pinworm eggs. Dientamoebiasis occurs worldwide, much more often in areas with high population density. If clinical symptoms occur in the course of infection, they are usually mild and include variable in intensity: diarrhea, abdominal pain and loss of appetite. Asymptomatic colonization occurs in 75-85% of infected adults, in children, symptoms appear in 90% of cases. Symptoms of acute infection persist for 1-2 weeks. The stools are brownish green, sometimes with an admixture of mucus. However, the ability of Dientamoeba fragilis to cause disease symptoms is increasingly being questioned.

Blastocystis hominis is one of the most common human parasites whose cysts are an invasive form. Infection occurs via the fecal-oral route through the consumption of contaminated water or food. Currently, it is believed that there are non-pathogenic and pathogenic strains of Blastocystis hominis. The latter are responsible for symptomatic blastocystosis. Most Blastocystis hominis infections are asymptomatic. In clinical cases, Blastocystis hominis invasion is characterized by chronic, rarely acute diarrhea. Moreover abdominal pain, small-spotted rash, weakness, weight loss and headaches may occur. It is likely that Blastocystis hominis invasion may contribute to the development of irritable bowel syndrome.Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%. The analysis is carried out from 1 stool sample.

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…