Strona główna » Sklep internetowy – Badanie kału, infekcji odkleszczowych » Pasożyty pakiet 1 (tasiemiec, glista, włosogłówka) – test PCR

Pasożyty pakiet 1 (tasiemiec, glista, włosogłówka) – test PCR

300,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 7 dni roboczych

Materiał badany: kał lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Po otrzymaniu wyniku, istnieje możliwość rozszerzenia badań, bez ponownego wysyłania materiału.

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Zakres testu:

 • Tasiemiec bąblowcowy, bąblowiec (Echinococcus granulossus)
 • Glista ludzka (Ascaris lumbricoides hominis)
 • Włosogłówka (Trichuris trichiura)

Pasożyty pakiet 1 (tasiemiec, glista, włosogłówka) – test PCR

Etapy badania molekularnego kału na pasożyty w organizmie:

 • izolacja materiału genetycznego (DNA) z kału
 • powielenie sekwencji DNA charakterystycznych dla poszukiwanego gatunku pasożyta (reakcja RT-PCR)
 • analiza wyniku

Badania na pasożyty u ludzi – rodzaje pasożytów

Tasiemiec bąblowcowy to jeden z gatunków tasiemca pasożytujących w jelicie cienkim. Jest niewielki, jego długość nie przekracza 6 mm. Posiada 3-4 człony, a na jego głowie obecne są haczyki i przyssawki. Cykl rozwojowy tasiemca jest skomplikowany, gdyż wymaga obecności dwóch żywicieli: pośredniego i ostatecznego. Żywicielem pośrednim może być człowiek, owce, bydło, świnie, konie, dziki, psy, sarny, jelenie, zające, króliki. Żywicielem ostatecznym jest pies, wilk, lis i kot. Źródłem zakażenia bąblowcem może być kontakt z odchodami psa, lisa, zanieczyszczona woda, roślinność leśna. Jaja także często przyklejają się do sierści zwierząt, co ułatwia ich rozprzestrzenianie.

Głównym siedliskiem larw bąblowca w organizmie jest wątroba i śledziona oraz płuca. Larwy tasiemca bąblowca wykluwają się z jaj po około 2-3 miesiącach od połknięcia przez człowieka. Następnie przechodzą przez błonę śluzową jelita i dostają się do wątroby, gdzie większość się zagnieżdża. Część (20–30%) dostaje się do krwioobiegu i z prądem krwi przemieszcza się do różnych układów i narządów.

Objawy bąblowicy zależą od lokalizacji cysty. W wątrobie może prowadzić do jej niewydolności, zapalenia dróg żółciowych, żółtaczki mechanicznej. Tasiemiec zlokalizowany w płucach może powodować duszności, kaszel; umiejscowiony w mózgu powoduje zaburzenia widzenia oraz świadomości. Badania na pasożyty w organizmie stanowią kluczowy element diagnostyki medycznej, które mają istotny wpływ na utrzymanie zdrowia i dobrej kondycji pacjentów.

Cykl życiowy bąblowca znajdziesz tutaj.

Glista ludzka jest pasożytem człowieka, żerującym w układzie pokarmowym i płucach. Choroba spowodowana przez glisty nosi nazwę glistnicy i objawia się najczęściej ogólnym osłabieniem, zawrotami głowy, obrzękami twarzy, nadmierną pobudliwością chorego i reakcjami alergicznymi. Gdy zakażenie jest masowe, może dochodzić do całkowitego braku drożności jelit. Glistą można się zarazić jedząc niedomyte warzywa, które były nawożone ludzkimi fekaliami, lub pijąc zanieczyszczoną wodę (np. w czasie kąpieli w jeziorze, rzadziej basenie).

Cykl rozwojowy glisty ludzkiej jest złożony i przebiega w jednym żywicielu. Larwy uwalniają się z jaj w jelicie cienkim człowieka, a następnie przedostają się przez ścianki jelita do wątroby, skąd naczyniami krwionośnymi docierają do płuc. W trakcie migracji larwy linieją dwukrotnie w płucach, następnie zachodzi jeszcze jedno ostatnie (czwarte) linienie i pasożyty dojrzewają. Kopulacja odbywa się w jelicie. Pierwsze jaja pojawiają się w kale 60 – 70 dni po zarażeniu.

Cykl życiowy glisty znajdziesz tutaj.

Włosogłówka jest gatunkiem nicienia, pasożytem bytującym w jelicie ślepym (rzadziej w jelicie grubym) człowieka. Włosogłówka ma nitkowaty kształt ciała, osiąga długość 3–5 cm. Przednia część jej ciała jest znacznie cieńsza od tylnej, niemal jak włos stąd nazwa. Do inwazji dochodzi drogą pokarmową – po wypiciu zanieczyszczonej jajami wody, zjedzeniu niedomytych owoców lub warzyw.

Zakażenie włosogłówką zwykle przebiega bezobjawowo, jednak przy dużej ilości pasożytów mogą wystąpić: brak apetytu, bóle brzucha, biegunka śluzowa, czasami z krwią, spadek masy ciała, bezsenność, stany nerwicowe, zawroty i bóle głowy, niedokrwistość i objawy z niej wynikające (osłabienie, bladość skóry), objawy skórno-alergiczne. Zakażenie włosogłówką u dzieci dodatkowo objawia się zahamowaniem wzrostu oraz opóźnionym rozwojem poznawczym. Aby zapobiec zakażeniu, należy przestrzegać zasad higieny osobistej. Ponadto należy starannie myć spożywane w stanie surowym jarzyny oraz owoce.

Cykl życiowy włosogłówki znajdziesz tutaj.

Badania molekularne na pasożyty – 100% skuteczność testów

Dzięki zastosowaniu w badaniu w kierunku pasożytów techniki molekularnej Real-Time PCR skuteczność testu jest bliska 100%. Analiza pod kątem badania na robaki u ludzi odbywa się z 1 próbki kału.

Zalety diagnostyki chorób pasożytniczych metodą Real-Time PCR:

 • wysoka czułość (4 kopie DNA w badanej próbce)
 • wysoka specyficzność (pewność przynależności gatunkowej stwierdzonego pasożyta)
 • wykonanie testu z 1 próbki kału, brak konieczności powtarzania badania
 • możliwość wykrycia do 15 różnych pasożytów w 1 badaniu (pakiet 7)
 • szybki wynik ( do 5 dni roboczych)

Wskazania do wykonania testu metodą Real-Time PCR

Obecność objawów klinicznych wskazujących na chorobę pasożytniczą mimo negatywnych wyników badania kału (metodami obserwacji mikroskopowej lub met. immunologicznymi)

Instrukcja – jak przygotować materiał do badania na pasożyty w organizmie

Aby zapewnić właściwą temperaturę transportu materiału do laboratorium, po zamówieniu badania otrzymasz zestaw pobraniowy, w skład którego wchodzi m.in. pojemnik na materiał do badań, torebka izotermiczna oraz wkład chłodzący.

———————————————————————–

Tested material: stool or other material agreed with the laboratory

 

Echinococcosis tapeworm (Echinococcus granulossus)

Human roundworm (Ascaris lumbricoides hominis)

Whipworm (Trichuris trichiura)

Stages of the molecular study of stool:

 • isolation of genetic material (DNA) from stool
 • duplication of DNA sequences characteristic of the parasite species which are looking for (RT-PCR reaction)
 • result analysis

Echinococcosis tapeworm (Echinococcus granulossus) is one of the tapeworm species parasitizing in the small intestine. It is small, its length does not exceed 6 mm. It has 3-4 members, and hooks and suckers are present on its head. The life cycle of the tapeworm is complicated because it requires the presence of two hosts: intermediate and definitive. The intermediate host can be humans, sheep, cattle, pigs, horses, wild boars, dogs, roe deer, deer, hares, rabbits. To the definitive host belong: wolfs, foxes and cats. The source of infection with echinococcosis may be contact with dog or fox feces, polluted water or forest vegetation. The eggs also often stick to the fur of animals, making them easier to spread. The main habitat of echinococcosis larvae in the body is the liver, spleen and lungs. The symptoms of echinococcosis infection depend on the location of the cyst. In the liver, it can lead to its failure, cholangitis, mechanical jaundice. Tapeworm located in the lungs can cause shortness of breath, cough; located in the brain, it causes vision and consciousness disorders.

Human roundworm (Ascaris lumbricoides hominis) is a human parasite feeding on the digestive system and lungs. The disease caused by roundworms is called ascariasis and is most often manifested by general weakness, dizziness, facial swelling, excessive excitability of the patient and allergic reactions. When the infection is massive, there may be a complete lack of intestinal patency. Ascariasis can occur through the digestive tract by eating unwashed vegetables that have been fertilized with human faeces, or by drinking contaminated water (e.g. while swimming in a lake, less often in a swimming pool).

Whipworm (Trichuris trichiura) is a species of nematode, a parasite living in the cecum (rarely in the large intestine) of man.

The whipworm has a threadlike body shape, reaches a length of 3-5 cm. The front part of its body is much thinner than the back part, almost like a hair, hence the name. Invasion occurs through the digestive tract after drinking water contaminated with eggs or eating unwashed fruit or vegetables. The infection is usually asymptomatic, but with a large number of parasites, the following may occur: lack of appetite, abdominal pain, mucous diarrhea, sometimes with blood, weight loss, insomnia, neurotic states, dizziness and headaches, anemia and symptoms resulting from it (weakness, pallor skin), skin-allergic symptoms. Whipworm infection in children is additionally manifested by inhibition of growth and delayed cognitive development. To prevent infection the rules of personal hygiene must be followed. In addition, raw vegetables and fruits should be carefully wash before consumption.Thanks to the use of the Real-Time PCR molecular technique, the effectiveness of the test is close to 100%. The analysis is carried out from 1 stool sample.

Advantages of diagnosis of parasitic diseases by Real-Time PCR method:

 • high sensitivity (4 copies of DNA in the tested sample)
 • high specificity (certainty of the species affiliation of the identified parasite)
 • performing a test from 1 stool sample, no need to repeat the test
 • the ability to detect up to 15 different parasites in one test (Package 7)
 • quick result (up to 5 working days)

Indications for the Real-Time PCR test:

Presence of clinical signs suggestive of a parasitic disease despite negative stool results (by microscopic observation or immunological methods).

Instructions for patients testing stool for parasites by PCR method

Może spodoba się również…