UROGENITAL 7 – pakiet badań

300,00 

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z pochwy, mocz, nasienie lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Pakiet obejmuje diagnostykę infekcji intymnych w zakresie 7 patogenów, będących najczęstszą przyczyną tychże infekcji:

 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorhoeae (rzeżączka)
 • Trichomonas vaginalis (rzęsistek pochwowy)

Choroby przenoszone drogą płciową, zwane kiedyś chorobami wenerycznymi, to grupa chorób zakaźnych, które przenoszone są poprzez kontakty płciowe. Prawie połowa przypadków dotyka osób pomiędzy 15. a 24. rokiem życia.

Z uwagi na to, że wiele chorób przenoszonych drogą płciową nie daje żadnych objawów, lub objawy są bardzo nieznaczne, chory często nieświadomie zaraża kolejne osoby. Dlatego też w celu szybkiego wykrycia i podjęcia leczenia ważne jest wykonywanie badań przesiewowych. Zaleca się, aby wchodziły one w zakres rutynowych badań wykonywanych u aktywnych seksualnie nastolatków i młodych ludzi, jak również osób dorosłych znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka.

Nieleczone choroby przenoszone drogą płciową mogą mieć istotne i długotrwałe konsekwencje, m.in. prowadzą do bezpłodności u obu płci, natomiast u kobiet mogą powodować stany zapalne w obrębie miednicy, co zwiększa ryzyko bezpłodności i ciąży pozamacicznej.

Sprawdź również pakiet UROGENITAL 6, odpowiedni dla pacjentów ze zmianami skórnymi w miejscu infekcji.

Chlamydioza

Jest chorobą przenoszoną droga płciową, wywołuje ją  Gram ujemna bakteria Chlamydia trachomatis. Zakażenie tą bakterią często nazywane jest “cichą epidemią”, ponieważ występuje powszechnie, ale wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że są zakażone. U kobiet zakażenie objawia się  m.in. zapaleniem cewki moczowej, jajników, jajowodów. Natomiast u mężczyzn zakażenie prowadzi do zapalenia cewki moczowej, jąder, najądrzy, gruczołu krokowego i odbytnicy.  U obu płci nieleczone zakażenie może prowadzić do bezpłodności. U kobiet ciężarnych nieleczona infekcja może przyczynić się do wystąpienia poronień oraz wad u płodu. Chorobę tę można wyleczyć przy pomocy antybiotyków.

Ureaplazmoza

Infekcja Ureaplasmą jest niebezpieczna, ponieważ najczęściej przebiega skąpoobjawowo. Do zgłaszanych przez pacjentki objawów możemy zaliczyć: upławy, krwawienia pomiędzy miesiączkami, ból w podbrzuszu, świąd, szczypanie w cewce moczowej.

Nieleczone zakażenie bakteryjne u kobiet powoduje zapalenie błony śluzowej macicy, przydatków (jajników, jajowodów i przymacicza) a nawet zapalenie otrzewnej. Infekcja Ureaplazmą u mężczyzn dotyka cewki moczowej, najądrzy i gruczołu krokowy, do zakażenia dochodzi przede wszystkim droga kontaktów seksualnych lub podczas porodu z matki na dziecko.

Mykoplazmoza

Zakażenia Mycoplasma hominis i Mycoplasma genitalium często przebiegają bezobjawowo. Wywoływane są przez drobne bakterie nieposiadające ściany komórkowej, odporne na antybiotyki (tj. wankomycyna, cefalosporyna, penicylina). Leczenie mykoplazmozy uzależnione jest od gatunku mykoplazmy. Mycoplasma hominis jest oporna na erytromycynę, lekiem z wyboru jest klindamycyna. Większość zakażeń mykoplazmą przebiega bezobjawowo.

Infekcje wywołane bakteriami Mycoplasma hominis występują powszechnie u osób aktywnych seksualnie (nawet u 50% z nich).

Skutkiem przewlekłej infekcji Mycoplasma hominis może być:

 • odmiedniczkowe zapalenie nerek
 • gorączka połogowa
 • w przypadku kobiet ciężarnych – przedwczesny poród
 • zakażenie ogólnoustrojowe u osób o obniżonej odporności

Zakażenia Mycoplasma genitalium są rzadsze i mogą prowadzić do:

 • nierzeżączkowego zapalenia cewki moczowej
 • zapalenia narządów miednicy mniejszej (zapalenie cewki moczowej lub zapalenie szyjki macicy)
 • obniżonej płodności u kobiet

Rzeżączka

Jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób wenerycznych na świecie. U kobiet objawy, jeśli występują, są mało specyficzne. Należą do nich: bolesne oddawanie moczu, bóle w podbrzuszu, patologiczna wydzielina z pochwy, krwawienie między-miesiączkowe lub krwawienie z odbytu.

U mężczyzn najbardziej charakterystycznym objawem, pojawiającym się po 2-5 dniach od zakażenia, jest ropna wydzielina z cewki moczowej z towarzyszącym skąpomoczem. Inne objawy, które mogą towarzyszyć zakażeniu, to obrzęk i bóle jąder, oraz krwawienie z odbytu. Zakażenie rzeżączką zwiększa ryzyko zachorowania na HIV aż 10 krotnie.

Rzęsistkowica

Mężczyźni są zwykle bezobjawowymi nosicielami. Niekiedy pacjenci odczuwają dolegliwości ze strony układu moczowo-płciowego tj. zapalenie cewki moczowej. U kobiet może wystąpić zapalenie pochwy, któremu towarzyszą wodniste, cuchnące, zielonożółte upławy, swędzenie, pieczenie i bolesne oddawanie moczu. W przypadku infekcji Trichomonas vaginalis wysoce istotne jest odpowiednia diagnostyka i leczenie mężczyzny, który ze względu na brak objawów towarzyszących zakażeniu często jest nieświadomym nosicielem rzęsistka.

———————————————————————–

Tested material: swab from the urethral tract, vaginal swab, urine, semen or other material agreed with the laboratory

The panel includes diagnostics of intimate infections in terms of 7 pathogens, which are the most common cause of these infections:

 • Chlamydia trachomatis
 • Ureaplasma urealyticum
 • Ureaplasma parvum
 • Mycoplasma genitalium
 • Mycoplasma hominis
 • Neisseria gonorhoeae
 • Trichomonas vaginalis

Sexually transmitted diseases, formerly known as venereal diseases, are a group of infectious diseases that are transmitted through sexual contact. Almost half of the cases affect people between 15 and 24 years of age.

Due to the fact that many sexually transmitted diseases do not cause any symptoms, or the symptoms are very slight, the patient often unknowingly infects other people. Therefore, screening is important for early detection and treatment. It is recommended that they be part of the routine screening of sexually active adolescents and young people, as well as of high-risk adults.

Untreated STDs can have significant and long-term consequences, including lead to infertility in both sexes, while in women they can cause inflammation in the pelvis, which increases the risk of infertility and ectopic pregnancy.

Also check out the UROGENITAL 6 package, suitable for patients with skin lesions at the site of infection.

Chlamydia

Is a sexually transmitted disease caused by the Gram-negative bacterium Chlamydia trachomatis. Infection with this bacterium is often called the “silent epidemic” because it is common, but many people do not realize that they are infected. In women, the infection manifests itself in inflammation of the urethra, ovaries, fallopian tubes.

In men, the infection leads to inflammation of the urethra, testicles, epididymis, prostate and rectum. In both sexes, untreated infection can lead to infertility. In pregnant women, untreated infection can contribute to miscarriages and defects in the fetus. This disease can be cured with antibiotics.

Ureaplasmosis

Ureaplasma infection is dangerous because it is usually mildly symptomatic. The symptoms reported by patients include: vaginal discharge, bleeding between periods, pain in the lower abdomen, itching, pinching in the urethra. Untreated bacterial infection in women causes inflammation of the endometrium, appendages (ovaries, fallopian tubes and parametrium) and even peritonitis.

Ureaplasma infection in men affects the urethra, epididymis and prostate gland. The infection is primarily transmitted through sexual contact or during childbirth from mother to child.

Mycoplasmosis

Mycoplasma hominis and Mycoplasma genitalium infections are often asymptomatic. They are caused by small bacteria without a cell wall, resistant to antibiotics (i.e. vancomycin, cephalosporin, penicillin). The treatment of mycoplasmosis depends on the species of mycoplasma.

Mycoplasma hominis is resistant to erythromycin, clindamycin is the drug of choice. Most mycoplasma infections are asymptomatic. Infections caused by Mycoplasma hominis bacteria are common in sexually active people (up to 50% of them).

Chronic infection with Mycoplasma hominis may result in:

 • pyelonephritis (kidney infection)
 • puerperal fever
 • in the case of pregnant women – premature birth
 •  systemic infection in immunocompromised individuals.

Mycoplasma genitalium infections are less common and can lead to:

 • nongonococcal urethritis
 • inflammation of the pelvic organs (urethritis or cervicitis)
 • reduced fertility in women. 

Gonorrhea

A disease caused by Neisseria gonnorhoeae, is one of the most common venereal diseases in the world.

In women, symptoms, if present, are not very specific. These include: painful urination, pain in the lower abdomen, pathological vaginal discharge, intermenstrual bleeding or rectal bleeding.

In men, the most characteristic symptom, appearing 2-5 days after infection, is purulent discharge from the urethra with accompanying oliguria. Other symptoms that may accompany infection include swelling and pain in the testicles, and rectal bleeding.

Gonorrhea infection increases the risk of HIV infection up to 10 times.

Trichomoniasis

Men are usually asymptomatic carriers. Sometimes patients experience complaints from the genitourinary system, i.e. urethritis. Women may develop vaginitis with watery, foul-smelling, greenish-yellow discharge, itching, burning, and painful urination. In the case of Trichomonas vaginalis infection, it is highly important to properly diagnose and treat a man who, due to the lack of symptoms accompanying the infection, is often an unknowing carrier of Trichomonas.