Promocja!

Kiła / Syphilis- test PCR

180,00 

Promocja ograniczona czasowo!

Metoda: RT-PCR

Termin realizacji : 5 – 10 dni roboczych

Materiał badany: wymaz z ujścia cewki moczowej, wymaz z pochwy lub inny materiał uzgodniony z laboratorium

Jak to dziala

 • Wybierz badanie, dodaj je do koszyka oraz opłać
 • Laboratorium wysyła do Ciebie zestaw pobraniowy
 • Odbierz zestaw pobraniowy i pobierz materiał do badań
 • Zapakuj materiał do badania i przekaż kurierowi lub dostarcz samodzielnie do laboratorium
 • Oczekuj na wynik, zostanie wysłany na wskazany przez Ciebie adres e-mail

Opis

Kiła jest chorobą przenoszoną drogą kontaktów seksualnych. Powoduje ją krętek blady Treponema pallidum. Jest łatwo wyleczalna, ale nieleczona może prowadzić do wielu ciężkich problemów zdrowotnych. Ponadto, do zakażenia może dochodzić przez łożysko – od zakażonej matki do płodu, prowadząc do tzw. kiły wrodzonej.

Wyróżnia się kilka stadiów w przebiegu kiły.

Kiła pierwotna:

 • objawy pojawiają się po około 2-3 tygodniach od zakażenia.
 • owrzodzenie okolicy narządów płciowych (tzw. szankier), zwykle niebolesne, może zostać niezauważone, szczególnie gdy występuje w odbycie lub pochwie. Znika w ciągu 4-6 tygodni.

Kiła wtórna:

 • po 2-8 tygodniach od pojawienia się owrzodzenia.
 • Charakterystycznym objawem tego stadium choroby jest wysypka skórna. Zmiany na skórze zwykle są czerwone, chropowate i wypukłe. Często pojawiają się na wewnętrznych powierzchniach dłoni i dolnych powierzchniach stóp.
 • Do innych objawów należą: gorączka, zmęczenie, powiększone węzły chłonne, ból gardła.

Nieleczona kiła może przejść w tzw. stadium utajone, trwające nawet latami, w przebiegu którego chory nie ma żadnych objawów chorobowych pomimo trwającego zakażenia.

U około 15% rozwija się kiła późna, w przebiegu której może dochodzić do poważnych zaburzeń w pracy wielu narządów, m.in. serca, narządu wzroku, układu nerwowego, kości i stawów. Kiła późna może trwać wiele lat, a nieleczona prowadzić do utraty wzroku, zaburzeń psychicznych, chorób serca, a nawet śmierci.

Kiłę leczy się antybiotykami, najczęściej penicyliną. Wcześnie wykryta choroba zwykle nie stwarza trudności w leczeniu. Pacjenci z zakażeniem trwającym dłużej niż rok najczęściej wymagają przedłużonej antybiotykoterapii.

———————————————————————–

Tested material: swab from the urethral orifice, vaginal swab, semen or other material agreed with the laboratory.

Syphilis is a sexually transmitted disease. It is caused by the pale spirochaete Treponema pallidum. It is easily treatable, but left untreated it can lead to many serious health problems. In addition, infection can occur through the placenta – from the infected mother to the fetus, leading to the so-called congenital syphilis.

There are several stages in the course of syphilis.

Primary syphilis:

 • symptoms appear about 2-3 weeks after infection
 • sores in the genital area (so-called chancre), usually painless, may go unnoticed, especially if they occur in the anus or vagina. It disappears in 4-6 weeks.

Secondary syphilis:

 • 2-8 weeks after the appearance of the ulcer,
 • A characteristic symptom of this stage of the disease is a skin rash. Skin lesions are usually red, rough and raised. They often appear on the inner surfaces of the hands and lower surfaces of the feet.
 • Other symptoms include: fever, tiredness, enlarged lymph nodes, sore throat.

Untreated syphilis can progress to a latent stage, lasting even years, during which the patient does not have any symptoms despite the ongoing infection.

About 15% develop late syphilis, which may lead to serious disorders in the work of many organs, e.g. heart, eyes, nervous system, bones and joints. Late syphilis can last for many years and, if left untreated, can lead to blindness, mental disorders, heart disease and even death.

Syphilis is treated with antibiotics, most commonly penicillin. When detected early, the disease usually does not pose any difficulties in treatment. Patients with an infection lasting more than a year most often require prolonged antibiotic therapy.